Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

11
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

8 maja 2018

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 2429).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Piotr Liroy-Marzec (niez.).
Projekt ma na celu stworzenie podstawy prawnej, umożliwiającej samorządom przyznania zasiłku celowego mieszkańcom lokali ogrzewanych wyłącznie energią elektryczną, którzy nie są w stanie opłacać rachunków za energię w okresie grzewczym.
Komisja przyjęła wniosek o odrzucenie ww. projektu.
Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o odrzucenie projektu z druku nr 2429.
Sprawozdawca – poseł Grzegorz Adam Woźniak (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej – Elżbieta Bojanowska.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja odbyła spotkanie z delegacją Komisji Administracji Państwowej i Samorządu Terytorialnego Sejmu Republiki Litewskiej.
Na wstępie Przewodniczący Komisji przedstawił dotychczasową współprace obu Komisji. Następnie głos zabrał Przewodniczący Komisji Administracji Państwowej i Samorządu Terytorialnego Sejmu Republiki Litewskiej – Povilas Urbšys. Przedstawił skład delegacji oraz informację na temat funkcjonowania Komisji i struktury samorządu terytorialnego Litwy.

Komisja wysłuchała informacji na temat realizacji programu Interreg V-A Litwa Polska 2014-2020
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Adam Hamryszczak.
Program jest kontynuacją współpracy pomiędzy Polską i Litwą na obszarach przygranicznych, w formule dwustronnie realizowanych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 jest zintensyfikowanie współpracy transgranicznej na pograniczu polsko-litewskim. Budżet Programu wynosi ponad 53 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z czego kwota 50 mln euro na projekty konkursowe. Dotychczasowe wspólnie podejmowane wysiłki pozwoliły zakontraktować blisko 43% środków przeznaczonych na realizację 66 projektów. Priorytetami programu są ochrona środowiska, rozwój przedsiębiorczości, walka z ubóstwem społecznym oraz wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych.

Minister wyraził zadowolenie, że proces realizacji Programu przebiega dobrze, dzięki współpracy pomiędzy polskimi i litewskimi instytucjami na poziomie krajowym i regionalnym. Podejmowane, w ramach procesu wdrażania, wspólne działania i zaangażowanie skutkują sprawną i efektywną realizację projektów, które przyczyniają się do podniesienia poziomu życia mieszkańców pogranicza polsko-litewskiego.