Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold

13
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

8 maja 2018

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold /SKAG/ przesłuchała funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego (świadka nr 17), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.
Odpowiadając na pytania posła Jarosława Krajewskiego (PiS), świadek zeznał, że jako funkcjonariusz ABW o sprawie Amber Gold dowiedział się wiosną 2012 r. Pierwsze czynności w tej sprawie podjął latem 2012 r. Polegały one na weryfikacji informacji, czy znaczna część klientów wycofała wkłady finansowe ulokowane w tej spółce oraz o potencjalnym wyjeździe właścicieli Amber Gold do kraju z którym Polska nie ma podpisanej umowy o ekstradycję.
Odpowiadając na pytania przewodniczącej Komisji – poseł Małgorzaty Wassermann (PiS) świadek zeznał, że w jego ocenie gdańska delegatura ABW posiadała bardzo małą wiedzę na temat świata przestępczego trójmiasta i przestępczości zorganizowanej występującej w tym rejonie Polski. Świadek zwrócił uwagę na brak podjęcia działań przez gdańskich funkcjonariuszy ABW, dotyczących pozyskania wiedzy na temat pierwotnych źródeł finansowania działalności Amber Gold. W jego ocenie, nieprowadzenie przed gdańską ABW działań operacyjnych począwszy od lata 2011 r., mógł wynikać z faktu, że nie było wiadome czy sprawa ta należy do właściwości ABW, czy Policji.
Świadek zeznał, że można przyjąć hipotezę, iż OLT mogło powstać w celu wyeliminowania innych linii lotniczych świadczących usługi na terenie Polski, w tym narodowego przewoźnika LOT.
Zdaniem świadka, wydaje się możliwym, że nad działalnością spółek z Grupy Amber Gold rozpostarty był parasol ochronny. Wynika to z braku właściwych działań organów państwa, które powołane zostały do ochrony prawa i interesów ekonomicznych państwa.
Zdaniem świadka, w roku 2013 podjęto decyzję poza ABW o zakończeniu dalszej weryfikacji hipotez w wątku głównym śledztwa w sprawie Amber Gold. Decyzję w tej sprawie przekazał świadkowi ówczesny zastępca szefa ABW – płk. Jacek Gawryszewski. Podjęcie tej decyzji zaskoczyło świadka i innych funkcjonariuszy zaangażowanych w tę sprawę.
Odpowiadając na pytania posła Krzysztofa Paszyka (PSL-UED), świadek zeznał, że podczas prowadzenia czynności w sprawie Amber Gold nie miał żadnego kontaktu z prokuratorami. Nie ma również wiedzy, na temat czy plan śledztwa ABW w sprawie Amber Gold był wywożony poza siedzibę Agencji, w której się znajdował.

Komisja przesłuchała byłego funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadka nr 18), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.
Odpowiadając na pytania posła Jarosława Krajewskiego (PiS), świadek zeznał, że o działalności spółki Amber Gold dowiedział się w 2010 roku. Nie rozmawiał na ten temat ze swoimi przełożonymi. W roku 2012 r. pełnił funkcje zastępcy dyrektora delegatury stołecznej ABW. Zdaniem świadka w delegaturze stołecznej ABW nie została wszczęta sprawa operacyjna odnośnie do wątku lotniczego afery Amber Gold.
Odpowiadając na pytania przewodniczącej Komisji – poseł Małgorzaty Wassermann (PiS) świadek zeznał, że nie wyklucza, iż w roku 2013 uczestniczył w spotkaniach z kierownictwem gdańskiej delegatury ABW, które poświęcone były sprawie Amber Gold.
Zdaniem świadka powstanie spółki OLT Express mogło zakładać doprowadzenie do strat spółki LOT celem jej prywatyzacji na bardziej korzystnych warunkach, ze względu na niższą wartość ekonomiczną.

Na kolejnym, zamkniętym posiedzeniu Komisja kontynuowała przesłuchanie funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego (świadka nr 17), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

Komisja kontynuowała przesłuchanie byłego funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadka nr 18), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.