Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold

21
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

14 czerwca 2018

 

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold /SKAG/ na posiedzeniu zamkniętym przeprowadziła dyskusję na temat dotychczasowych wniosków wynikających z przesłuchań świadków w zakresie wątków: Policji, Biura Ochrony Rządu oraz służb specjalnych.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja przesłuchała Tadeusza Owczarza, byłego głównego specjalistę w Departamencie Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.
Odpowiadając na pytania przewodniczącej Komisji – poseł Małgorzaty Wassermann (PiS), świadek zeznał, że o Grupie Amber Gold dowiedział się najprawdopodobniej z mediów na przełomie 2009 i 2010 r. Z racji swojego zatrudnienia w Departamencie Administracji Podatkowej Ministerstwa Finansów realizował kontrolę jako kierujący zespołem w trzech organach podatkowych z obszaru właściwości terytorialnej Gdańska, które realizowały swoje zadania względem spółek z Grupy Amber Gold. Podmioty, które należało skontrolować, zostały wytypowane przez przełożonego świadka, czyli Dyrektora Departamentu Administracji Podatkowej.
W ciągu kontroli dotyczącej 7 miesięcy działalności Pomorskiego Urzędu Skarbowego w tzw. sprawie Amber Gold stwierdzono, że jednostka ta nie ustaliła przedmiotu działalności spółki Amber Gold oraz nie zabezpieczyła żadnych dokumentów w prowadzonej sprawie. Świadek zeznał, że to jego bezpośredni przełożony decydował o wnioskach pokontrolnych, które zostały sformułowane po przeprowadzeniu działań kontrolnych na podstawie zgromadzonych przez świadka materiałów. Świadek podpisał się pod protokołem kontroli, ponieważ na tamten czas zgadzał się ze sformułowanymi w nim wnioskami.
Odpowiadając na pytania posła Tomasza Rzymkowskiego (Kukiz’15), świadek zeznał, że nie pamięta, czy podczas przesłuchania w prokuraturze przekazywał na nośniku danych protokół przeprowadzonej w Pomorskim Urzędzie Skarbowym kontroli. Nie pamięta, czy jego zeznania składane w prokuratorze zostały przekopiowane z protokołu przeprowadzonej kontroli.
W ocenie świadka spółki Amber Gold nie można było zaliczyć do grupy podatników niskiego ryzyka, przede wszystkim ze względu na fakt nieregularnego realizowania zobowiązań podatkowych oraz tworzenia spółek córek z niemal identyczną obsadą osobową ich organów.
Odpowiadając na pytania posła Witolda Zembaczyńskiego (N), świadek zeznał, że w jego ocenie czas trzech dni na przeprowadzenie kontroli w każdym z trzech gdańskich urzędów skarbowych był zbyt krótki. Standardowo w przypadku innych kontroli okres ten wynosił przeważnie dwa tygodnie, a w przypadkach bardziej skomplikowanych był jeszcze przedłużany.
Świadek zeznał, że w jego ocenie ówczesny minister finansów – Jacek Rostowski interesował się działaniami resortu finansów podejmowanymi po okresie przeprowadzonej przez zespół świadka kontroli w gdańskim aparacie skarbowym.

Komisja przesłuchała Mirosława Kowalskiego, byłego dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.
Odpowiadając na pytania przewodniczącej Komisji – poseł Małgorzaty Wassermann (PiS), świadek zeznał, że najprawdopodobniej o spółkach z Grupy Amber Gold dowiedział się w roku 2012. Nie jest w stanie wskazać zbliżonej daty powzięcia tej wiedzy.
Świadek nie pamięta spotkania poświęconego spółce Amber Gold, w którym miał brać udział. Nie pamięta również, kiedy ówczesny podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, generalny inspektor informacji finansowej – Andrzej Parafianowicz rozmawiał ze świadkiem na temat kontroli skarbowej prowadzonej w spółce Amber Gold. Świadek stwierdził, że mógł przekazać podsekretarzowi stanu Andrzejowi Parafianowiczowi informację o kontroli skarbowej toczącej się w spółce Amber Gold. Świadek nie wie, czy Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku przeprowadził kontrolę w spółce Amber Gold. Nie zna również ustaleń, czy prowadzone były rozmowy na temat przejęcia prowadzenia wszystkich kontroli skarbowych w Amber Gold przez Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku.
Świadek zeznał, że w stosunku do jego osoby nie wszczęto nigdy ani postępowania dyscyplinarnego, ani karnego za braki nadzoru nad urzędami skarbowymi podległymi gdańskiej izbie skarbowej.
Odpowiadając na pytania posła Tomasza Rzymkowskiego (Kukiz’15), świadek zeznał, że w jego ocenie działalność spółki Amber Gold polegała na świadczeniu usług typowych dla parabanków.