Komisja Spraw Zagranicznych

11
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

8 maja 2018

Komisja Spraw Zagranicznych /SZA/ rozpatrzyła zawiadomienie Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedłożenia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji, bez zgody wyrażonej w ustawie: Protokołów w sprawie zmiany artykułów 50 lit. a) i 56 Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonych w Montrealu dnia 6 października 2016 r. (druk nr 2453).
Celem ratyfikacji Protokołów jest zapewnienie lepszej równowagi oraz reprezentowania wszystkich głównych rejonów geograficznych świata w strukturach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) przez powiększenie reprezentacji Umawiających się Państw w Radzie oraz Komisji Żeglugi Powietrznej (ANC). Ratyfikacja Protokołów pozwoli na dalsze reprezentowanie rejonu geograficznego Europy Środkowej, w tym Polski, w organach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.
Komisja wnosi o przyjęcie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów bez zastrzeżeń.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem Fundacji Solidarności Międzynarodowej z działalności w 2017 roku.
Sprawozdanie przedstawił prezes Zarządu Fundacji – Maciej Falkowski.
Fundacja realizowała zadania z zakresu międzynarodowej współpracy rozwojowej, zlecane głównie przez Ministra Spraw Zagranicznych, poprzez udzielanie dotacji np. przez program „Wsparcie dla Demokracji 2017” o wartości ok. 13,5 mln zł.
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Piotr Wawrzyk.