Komisja Spraw Zagranicznych

07
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

25 października 2017

 

Komisja Spraw Zagranicznych /SZA/ rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876) w zakresie:
– części budżetowej 45 – Sprawy zagraniczne,
– części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 31, 87,
– dotacji podmiotowych z zał. nr 9,
– planu finansowego państwowej osoby prawnej z zał. nr 14 – Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
Po wysłuchaniu dysponentów ww. części budżetowych i przeprowadzeniu dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie. Jednocześnie Komisja przedłożyła dwie poprawki:
– w części budżetowej 83 – Rezerwy celowe w poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE zmniejszyć wydatki o kwotę 63.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 31 – Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego na współpracę rozwojową (dotacje i subwencje),
– w części budżetowej 45 – Sprawy zagraniczne zmniejszyć wydatki bieżące jednostek budżetowych na pozostałą działalność (rozdz. 75095) o kwotę 1.200 tys. zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (rozdz. 75062, dotacje i subwencje).
Konsekwencją poprawki jest odpowiednia zmiana planu finansowego PISM w załączniku nr 14 projektu ustawy budżetowej.
Upoważniono posła Piotra Pyzika (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

Komisja zaopiniowała kandydaturę Gerarda Pokruszyńskiego na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Islandii.
Po zapoznaniu się z koncepcją pracy na placówce Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. kandydaturę.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Jan Dziedziczak oraz dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – Sławomir Dębski.