Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

17
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

6 lutego 2018

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka /SPC/ przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 2160).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Stanisław Piotrowicz (PiS).
Projekt ma na celu zniesienie opłat od pozwów w sprawach roszczeń majątkowych o ochronę dóbr osobistych od kombatantów i ich zstępnych, gdy sprawa dotyczy ochrony wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego, lub patriotycznych tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem komunizmem, a także osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których statutowym celem jest ochrona wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej lub Narodu Polskiego, lub patriotycznych tradycji zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem.
Po przeprowadzonej dyskusji Komisja zakończyła pierwsze czytanie.

Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (druk nr 2063).
Uzasadnienie projektu przedstawił senator Robert Mamątow (PiS).
Projekt rozszerza katalog osób mogących ubiegać się na drodze sądowej o odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe z wykonania uznanego za nieważne orzeczenia sądowego wydanego wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Będą to osoby, które wraz z matkami przebywały w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia oraz osoby, których matka w okresie ciąży przebywała w więzieniu lub innym miejscu odosobnienia. O uznanie orzeczenia wydanego wobec rodzica za nieważne będzie mogło wystąpić dziecko osoby niesłusznie skazanej (w razie jego śmierci także na wniosek jego małżonka, dzieci i rodziców), które przebywało z rodzicem w więzieniu lub miejscu odosobnienia.
Komisja przyjęła poprawki redakcyjne.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Andrzej Matusiewicz (PiS).

W ramach spraw bieżących poseł Janusz Sanocki (niez.) poinformował o ujawnieniu w budynku Sądu w Strzelcach Opolskich plakatu informującego o treści uchwały obradujących wspólnie sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie, sędziów Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie oraz sędziów Sądu Rejonowego w Myślenicach z dnia 4 grudnia 2017 r., wzywającej władze państwowe m.in. do zaprzestania działań niszczących fundamenty demokratycznego państwa prawa oraz wzywającą obywateli do obrony konstytucyjnego porządku prawnego. Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Michał Wójcik poinformował, że w tej sprawie zostanie przeprowadzone postępowanie wyjaśniające.