Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

12
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

8 maja 2018

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka /SPC/ przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2480).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Marek Ast (PiS).
Celem projektu jest doprecyzowanie przesłanek pozwalających na wniesienie skargi nadzwyczajnej w ten sposób, że niezależnie od przesłanek wskazanych w dotychczasowym brzmieniu art. 89 par. 1 pkt 1-3 ustawy o Sądzie Najwyższym skargę nadzwyczajną będzie można wnieść w sytuacji, gdy jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.
Zgodnie z nowelizacją ograniczeniu ulegnie również krąg podmiotów uprawnionych do wniesienia skargi nadzwyczajnej od orzeczeń zapadłych po 17 października 1997 r. (po dacie wejścia w życie Konstytucji RP), a przed wejściem w życie zmienianej ustawy. W myśl projektowanego przepisu skarga nadzwyczajna będzie mogła zostać złożona wyłącznie przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich.
Ponadto projekt zakłada wprowadzenie procedury, zgodnie z którą to nie Minister Sprawiedliwości, lecz Prezydent RP będzie dokonywał mianowania asesorów sądowych.
Komisja zakończyła pierwsze czytanie ww. projektu.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2480).
Komisja przyjęła poprawki polegające m.in. na tym, że Prezydent, przed wyrażeniem zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, zasięga opinii Krajowej Rady Sądownictwa. W przypadku nieprzekazania opinii w terminie 30 dni uznaje się, że KRS wydała opinię pozytywną.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Stanisław Piotrowicz (PiS).