Komisja Ustawodawcza

10
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

3 lipca 2018

Komisja Ustawodawcza /UST/ rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego (druki nr 2475 i 2604).
W czasie drugiego czytania zgłoszono 8 poprawek. Komisja wnosi o ich odrzucenie.
Poprawki miały na celu m.in.: wydłużenie okresu, który będzie przedmiotem badań Komisji, oraz powiększenie składu Komisji do 11 członków.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Wojciech Szarama (PiS).

Komisja omówiła:
– Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Warszawie, II Wydział Cywilny, wszczynające postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt P 3/18;
– Skargę konstytucyjną wszczynającą postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt SK 26/17;
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Arkadiusz Mularczyk (PiS);
– Pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, I Wydział Cywilny, wszczynające postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt P 21/17;
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Wojciech Szarama (PiS);
– Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach, VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wszczynające postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt P 2/18;
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrana została poseł Barbara Bartuś (PiS);
– Wniosek Sejmiku Województwa Mazowieckiego wszczynający postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt K 2/18;
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrana została poseł Barbara Bartuś (PiS).

Komisja uchwaliła plan pracy na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.