Komisja Ustawodawcza

19
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

10 stycznia 2018

Komisja Ustawodawcza /UST/ omówiła i zaopiniowała:
– wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, wszczynający postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt K 24/16.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Wojciech Szarama (PiS),
– skargę konstytucyjną, wszczynającą postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt SK 25/16.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Wojciech Szarama (PiS),
– skargę konstytucyjną, wszczynającą postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt SK 6/17.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Stanisław Piotrowicz (PiS),
– skargę konstytucyjną, wszczynającą postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt SK 21/17.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Waldemar Buda (PiS).

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2033 i 2132).
W czasie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu i 32 poprawki. Komisja wnosi o odrzucenie wniosku oraz o przyjęcie 9 poprawek i odrzucenie 23 poprawek.
Poprawki, które Komisja proponuje przyjąć, dotyczyły m.in.:
– powierzenia czynności sprawdzających członkowi lub członkom komisji,
– wyłączenia pracowników urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości z kręgu osób, które przewodniczący Komisji może upoważnić do wykonywania niektórych czynności,
– sprecyzowania, iż w wypadku spraw sądowych w toku lub postępowań niezakończonych prawomocnym orzeczeniem prezes sądu może poprzestać na przekazaniu Komisji kopii żądanych dokumentów i akt,
– usunięcia wątpliwości dotyczących możliwości wpisu ostrzeżenia w księdze wieczystej o podjęciu czynności sprawdzających przed wszczęciem przez Komisję postępowania rozpoznawczego,
– dookreślenia, iż w przypadku niezapewnienia lokatorom do dnia wydania decyzji reprywatyzacyjnej lokali zamiennych lub lokali socjalnych Komisja uchyla decyzję reprywatyzacyjną i przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia,
– określenia wysokości administracyjnej kary pieniężnej za istotne lub uporczywe utrudnianie korzystania z lokalu,
– doprecyzowania kwestii odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek wydania decyzji reprywatyzacyjnej gminie lub Skarbowi Państwa.
Poprawki, które Komisja proponuje odrzucić zakładały m.in., że administracyjna kara pieniężna nie może zostać nałożona, jeżeli upłynęło 15 lat od dnia naruszenia prawa albo wystąpienia skutków naruszenia prawa.
Sprawozdawca – poseł Barbara Bartuś (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Patryk Jaki.