Komisja Zdrowia

09
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

13 września 2017

 

Komisja Zdrowia /ZDR/ na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 3 regulaminu Sejmu, pod przewodnictwem wicemarszałka Sejmu – Ryszarda Terleckiego, przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (druk nr 1820).
Komisja zgodnie z art. 37 ust 4 regulaminu Sejmu podjęła decyzję o skróceniu siedmiodniowego okresu na doręczenie posłom druku ww. projektu.
Uzasadnienie projektu przedstawił minister zdrowia – Konstanty Radziwiłł.
Projekt ma na celu zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, w tym: zakup sprzętu i aparatury dla podmiotów leczniczych (w tym w szczególności w zakresie onkologii, pediatrii, chirurgii, jak również dla oddziałów neonatologii III poziomu referencyjnego); doposażenie gabinetów profilaktyki w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego; zakup pojazdów, w których będą udzielane świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego (dentobusów).
Komisja przyjęła poprawkę mająca na celu wykreślenie pustego odesłania do ustawy, gdyż skreślany pkt 7 dotyczy jednostek wojskowych, a te podlegają Ministrowi Obrony Narodowej, a nie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz poprawki o charakterze doprecyzowującym i legislacyjno-redakcyjne.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Barbara Dziuk (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Katarzyna Głowala.