Komisja Zdrowia

09
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 grudnia 2017

Komisja Zdrowia /ZDR/ przeprowadziła pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk nr 1998).
Projekt wniesiony przez Komisję do Spraw Petycji Sejmu był efektem petycji skierowanej przez Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców. Projekt zakłada zmianę przepisów dotyczących obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem po jego śmierci.
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Grzegorz Wojciechowski (PiS).
Ze względu na wątpliwości i sugestie skierowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Rzecznika Praw Pacjenta Komisja po zakończeniu pierwszego czytania powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała projekt.
Ukonstytuowanie podkomisji nadzwyczajnej i wybór przewodniczącego nastąpi w dniu 6 grudnia br., po uzupełnieniu składu podkomisji.
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia –Marek Tombarkiewicz.