Komisja Zdrowia

17
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

6 lutego 2018

Komisja Zdrowia /ZDR/ rozpatrzyła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2137).
Projekt ma na celu wzmocnienie roli administracji rządowej oraz pozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisja wniosła poprawki polegające m.in. na: umożliwieniu ratownikom medycznym będącym funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa wykonywania zadań zawodowych ratowników medycznych podczas realizacji wszystkich ustawowych zadań SOP; wykreśleniu z katalogu jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego zespołów ratownictwa medycznego wchodzących w skład podmiotu leczniczego będącego spółką kapitałową, w której co najmniej 51% udziałów lub akcji należy do publicznej uczelni medycznej; ustaleniu zasad finansowania działalności lotniczych zespołów transportu sanitarnego oraz udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Tomasz Latos (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarze stanu w Ministerstwie Zdrowia – Piotr Gryza oraz Marek Tombarkiewicz.