Komisja Zdrowia

25
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

8 lutego 2018

 

Komisja Zdrowia /ZDR/ na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów wysłuchała „Informacji Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie nieprawidłowości przy przechowywaniu oraz podawaniu pacjentom szczepionek, wykrytych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny”.
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Marcin Czech.
Minister przekazał informację dotyczącą liczby osób, którym podano źle przechowywane szczepionki, oraz omówił stopień oraz zakres zagrożenia dla pacjentów. Zapewnił, że Ministerstwo Zdrowia dysponuje pełną listą placówek, w których takie szczepionki podano, oraz listą pacjentów, którzy je otrzymali. Minister podkreślił, że był to przypadek incydentalny. Powołując się na rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia, zaznaczył, że podane szczepionki były w momencie podania skuteczne i bezpieczne, ponieważ przechowywanie szczepionek poza optymalnym zakresem temperatur nawet przez kilkanaście dni jedynie skraca ich okres przydatności do użycia.
Podczas dyskusji posłowie pytali m.in. o: liczbę stwierdzonych przypadków nieprawidłowego przechowywania oraz podania nieprawidłowo przechowywanych szczepionek (z podziałem na poszczególne województwa), przyczynę niezadziałania procedur przewidzianych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia, kontrolę ciągu chłodniczego w aptekach i normy, jakie powinny być w tym zakresie spełnione. Posłowie podkreślili konieczność wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które podjęły działania niezgodne z obowiązującymi normami prawnymi. Zobowiązali także Ministra Zdrowia do dostarczenia na piśmie precyzyjnych danych dotyczących omawianej sytuacji, tj. listy placówek, w których podano pacjentom źle przechowywane szczepionki (z podziałem na województwa), liczby i rodzaju kontroli podjętych przez Ministerstwo Zdrowia, liczby dawek i rodzajów szczepionek, które poddano utylizacji, oraz liczby przypadków stwierdzenia nieprawidłowego przechowywania szczepionek (z podziałem na województwa).
W posiedzeniu uczestniczyli: zastępca rzecznika praw pacjenta – Grzegorz Błażewicz, główny inspektor sanitarny – Marek Posobkiewicz oraz p.o. główny inspektor farmaceutyczny – Zbigniew Niewójt.