Komisja Zdrowia

15
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

28 lutego 2018

Komisja Zdrowia /ZDR/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty (druk nr 2264).
Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Janusz Cieszyński.
Projekt ma na celu m.in. umożliwienie wystawienia recepty po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, co wpłynie na rozwój telemedycyny; zmianę sposobu podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), zmianę przepisów regulujących kwestie związane z wystawianiem, realizacją i kontrolą recept (w tym wystawianych w postaci elektronicznej) oraz dotyczących sprawozdawczości aptek przekazywanej Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz modyfikację niektórych przepisów dotyczących wystawiania zapotrzebowań na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.
Komisja przyjęła poprawki o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Teresa Glenc (PiS).

Na kolejnym posiedzeniu Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2222).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Bartosz Arłukowicz (PO).
Projekt ma na celu zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB w ciągu 4 lat do roku 2021 oraz powołanie przez Marszałka Sejmu zespołu dokonującego podziału środków z budżetu państwa, które będą przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia w formie dotacji.
Po przeprowadzonej dyskusji Komisja przyjęła wniosek o odrzucenie ww. projektu ustawy.
Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o odrzucenie projektu z druku nr 2222.
Sprawozdawca – poseł Alicja Kaczorowska (PiS).

Komisja rozpatrzyła obywatelski projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 2212).
Projekt zakłada, że na finansowanie ochrony zdrowia przeznacza się corocznie środki finansowane w wysokości nie niższej niż 6,8% PKB z roku poprzedniego, z zastrzeżeniem że wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia w latach 2018-2020 nie może być niższa niż: 5,2% PKB z roku poprzedniego w 2018 r., w 5,7% PKB z roku poprzedniego w 2019 r., 6,2% PKB z roku poprzedniego w 2020 r.
Po przeprowadzonej dyskusji Komisja przyjęła wniosek o odrzucenie ww. projektu ustawy.
Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnosi o odrzucenie projektu z druku nr 2212.
Sprawozdawca – poseł Alicja Kaczorowska (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Katarzyna Głowala oraz przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej – Tomasz Dybek.