Komisja Zdrowia

18
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

11 kwietnia 2018

Komisja Zdrowia /ZDR/ przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2386).
Uzasadnienie projektu przedstawił zastępca głównego inspektora farmaceutycznego – Zbigniew Niewójt.
Projekt dotyczy częściowej implementacji dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady; zakazu prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie której może on nabywać produkty lecznicze; modyfikacji niektórych przepisów dotyczących badań klinicznych; odsunięcia w czasie obowiązku przekazywania przez przedsiębiorców danych do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi
Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała ww. projekt. Przewodniczącym podkomisji został poseł Krzysztof Ostrowski (PiS).

Komisja przyjęła propozycje tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.

Komisja kontynuowała rozpatrywanie informacji na temat rozwoju i zagrożeń polskiej medycyny transplantacyjnej.
W trakcie dyskusji przedstawicielka Stowarzyszenia osób przed i po transplantacjach „Nasze życie” pytała m.in. o: umowy dwustronne z sąsiednimi krajami o wzajemności wymiany organów; przeznaczenie środków celowych na zakup i utrzymanie LifePortów w ośrodkach transplantacji serca, uregulowanie kwestii pytania rodzin o wyrażenie zgody na przeszczep organów dziecka w przypadku jego śmierci mózgowej; systemową pomoc psychologiczną dla lekarzy, rodziców i najbliższej rodziny po śmierci dziecka; szkolenia personelu medycznego w zakresie prowadzenia rozmów z rodzicami i ich dziećmi o nadchodzącej przedwczesnej śmierci; publikacje protokołów ze spotkań Krajowej Rady Transplantacyjnej na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia.
Odpowiedzi na powyższe pytania zostaną udzielone w formie pisemnej.
Ponadto podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Katarzyna Głowala zapewniła, że część poruszanych problemów zostanie uregulowanych w nowej ustawie „transplantacyjnej”.
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia –Marcin Czech.