Komisja Zdrowia

30
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

19 lipca 2018

Komisja Zdrowia /ZDR/ rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2674 i 2750).
W czasie drugiego czytania zgłoszono 2 poprawki. Komisja wnosi o przyjęcie 1 poprawki i odrzucenie 1 poprawki.
Obie poprawki miały na celu dopuszczenie prowadzenia przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych: 1) bez przepisu lekarza, z wyjątkiem produktów leczniczych, których wydawanie jest ograniczone wiekiem pacjenta, 2) z przepisu lekarza, gdy recepta została wystawiona w postaci elektronicznej, jeżeli produkty te zostały przepisane osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności.
Sprawozdawca – poseł Alicja Kaczorowska (PiS).

Komisja przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk nr 2746).
Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Zbigniew Król.
Projekt ma na celu wdrożenie kolejnych działań ograniczających zjawisko wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, w tym wynikających z przyjęcia na poziomie Unii Europejskiej nowych rozwiązań prawnych umożliwiających objęcie nowych substancji psychoaktywnych procedurą oceny zagrożeń na poziomie Unii Europejskiej i procedurą poddania danej substancji środkom kontroli i sankcjom karnym takim samym jak przewidziane w prawie krajowym wobec substancji psychotropowych (narkotyków).
Komisja przyjęła poprawki mające na celu m.in. umożliwienie prowadzenia działalności polegającej na wytwarzaniu, przetwarzaniu, przerabianiu, przywozie, wywozie, wewnątrzwspólnotowej dostawie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu oraz wprowadzeniu do obrotu nowej substancji psychoaktywnej przez podmioty prowadzące działalność badawczo-rozwojową już od dnia złożenia wniosku do Inspektora do spraw Substancji Chemicznych o zezwolenie w trakcie procedowania ww. wniosku.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – Bernadeta Krynicka (PiS).

Komisja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 r. (druk nr 2726) w zakresie działania Komisji.
Sprawozdanie przedstawił dyrektor Departamentu Zdrowia w Najwyższej Izbie Kontroli – Piotr Wasilewski.
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Janusz Cieszyński oraz główny inspektor sanitarny – Marek Posobkiewicz.