Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Polityki Społecznej i Rodziny

12
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

8 maja 2018

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ oraz Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ rozpatrzyły i zaopiniowały dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji przedstawicieli rządu – wniosek Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego – Unii Europejskich Demokratów o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Rządu na temat społecznych skutków wprowadzenia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin”.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Renata Szczęch, przedstawiła dane statystyczne Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, z których wynika, że realizując postanowienia tzw. ustawy dezubekizacyjnej ZER MSWiA wydał 56 544 decyzji o ponownym ustaleniu wysokości świadczeń, które objęły wg stanu na październik 2017 r. – 38 331 osób, a wg stanu na kwiecień 2018 r. 35 198 osób. Na etapie projektowania tzw. ustawy dezubekizacyjnej szacowano, ze roczne wydatki zmniejszą się o ok. 542 800 000 zł. Natomiast przez pierwsze siedem miesięcy obowiązywania ustawy, wydatki ZER MSWiA zmniejszyły się łącznie o ok. 396 950 500 zł.
Zgodnie z nowymi przepisami wypłacone od 1 października 2017 r. świadczenia osób objętych dezubekizacją nie mogą być wyższe od miesięcznych kwot przeciętnych świadczeń wypłaconych przez ZUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
W dyskusji posłowie zwrócili uwagę na brak informacji o tym ile osób odwołało się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a ile do sądów. Brak też informacji o tym ile osób mogło umrzeć po otrzymaniu ponownego przeliczenia emerytur i rent (zawały, samobójstwa).
Komisje negatywnie zaopiniowały wniosek o przedstawienie informacji na posiedzeniu Sejmu.