Komisje: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny

07
Grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 września 2018

Komisje: do Spraw Kontroli Państwowej /KOP/ oraz Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (druk nr 2351).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Jerzy Paul (PiS).
Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązku składania przez wykonujących czynności kontrolne pracowników Państwowej Inspekcji Pracy pisemnych oświadczeń o prowadzeniu albo nieprowadzeniu przez osobę najbliższą działalności gospodarczej, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem kontroli prowadzonej przez tego pracownika.
Celem projektu jest zapewnienie przejrzystości w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez członków rodziny inspektorów pracy, o ile ma ona związek z działalnością kontrolną prowadzoną przez tych inspektorów.
Komisje przyjęły poprawkę dotyczącą terminu wejścia w życie ustawy.
Komisje przyjęły sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Bożena Borys-Szopa (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył główny inspektor pracy – Wiesław Łyszczek.

Na kolejnym posiedzeniu Komisje rozpatrzyły Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku (druk nr 2709) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy w sprawie działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 r.
W 2017 r. inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy przeprowadzili prawie 81 tys. kontroli u 64 tys. pracodawców i innych podmiotów gospodarczych. Działania kontrolne ujawniły nieprawidłowości i wykroczenia przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową. Większość z wykroczeń dotyczyła nieprawidłowości w zakresie warunków pracy, wypłaty wynagrodzenia i innych należności ze stosunku pracy oraz czasu pracy.
Działania kontrolno-nadzorcze PIP w 2017 r. doprowadziły m.in. do likwidacji bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia ponad 77 tys. pracowników i innych osób świadczących pracę. Wyegzekwowano wypłatę wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy na kwotę 136 mln zł dla 87 tys. pracowników oraz 3 mln zł dla ponad 3 tys. osób pracujących na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, wobec których naruszono przepisy dotyczące minimalnej stawki godzinowej. Efektem działań kontrolnych było wprowadzenie ewidencji czasu pracy bądź wyeliminowanie nieprawidłowości jej dotyczących wobec 75 tys. osób.
Rada Ochrony Pracy w swym stanowisku stwierdza m.in., że w celu zwiększenia efektywności działania inspekcji należy rozważyć możliwość:
– przyznania inspektorom pracy prawa do wydawania decyzji administracyjnych skutecznie przekształcających umowy cywilnoprawne w umowy o pracę w sytuacjach, gdy praca na podstawie umów cywilnoprawnych jest świadczona w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy;
– zniesienia obowiązku przedstawiania dodatkowego upoważnienia do prowadzenia kontroli (do tego celu powinna wystarczyć legitymacja służbowa inspektora pracy).
Komisje wnoszą o przyjęcie sprawozdania z druku nr 2709.
Sprawozdawca – poseł Ewa Kozanecka (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: główny inspektor pracy – Wiesław Łyszczek oraz przewodniczący Rady Ochrony Pracy – poseł Janusz Śniadek (PiS).