Komisje: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

10
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

13 września 2017

Komisje: do Spraw Kontroli Państwowej /KOP/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ rozpatrzyły Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku (druk nr 1705).
Sprawozdanie składa się z dwóch części.
Część pierwszą sprawozdania, zawierającą informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, przedstawiła przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych – Grażyna Wróblewska.
Efekt pracy izb w 2016 r. to m.in.:
– 17.815 zbadanych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego i związków komunalnych;
– 23.718 wydanych opinii w sprawach określonych w ustawach, w tym 18 dotyczących programów postępowania naprawczego;
– 1299 przeprowadzonych kontroli jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, w tym 735 w ramach kontroli kompleksowych;
– 122.101 skontrolowanych sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Ważnym zadaniem izb w roku sprawozdawczym było stałe monitorowanie sytuacji finansowej samorządów pod kątem spełnienia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. zachowania przez każdą jednostkę samorządu terytorialnego indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia na poziomie nie wyższym niż dopuszczalny. Izby w ramach sprawowanego nadzoru oraz działalności opiniodawczej reagowały odpowiednio do stwierdzonych zagrożeń. Wynikiem tych działań było utrzymanie liczby jednostek zagrożonych niespełnieniem wskaźnika na poziomie nie wyższym niż w 2015 r.
Część drugą sprawozdania, zawierającą informacje dotyczące wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego przedstawiła wiceprzewodnicząca KRRIO – Lucyna Hanus.
W 2016 r. dochody ogółem samorządów wynosiły 213.668.930 tys. zł, w tym 3,1% pozyskano z UE, tj. 6.553.820 tys. zł, wydatki ogółem wynosiły 206.034.558 tys. zł, w tym wydatki inwestycyjne – 24.407.527 tys. zł, z czego 6,9%, tj. 1.683.479 tys. zł, ze środków pozyskanych z UE.
W 2016 r. samorządy osiągnęły nadwyżkę budżetową w kwocie 7.634.372 tys. zł.
Komisje wnoszą o przyjęcie sprawozdania z druku nr 1705.
Sprawozdawca – poseł Piotr Uściński (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Sebastian Chwałek.