Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

19
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

10 stycznia 2018

Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ rozpatrzyły informację Ministra Edukacji Narodowej na temat: monitorowania wprowadzania reformy edukacji, a w szczególności:
– przygotowania podstaw programowych i podręczników szkolnych,
– zmian w zatrudnieniu nauczycieli wynikające z reformy edukacji,
– przygotowania szkół podstawowych do przyjęcia starszych uczniów,
– wyposażenia szkół podstawowych w pracownie przedmiotowe oraz zapewnienie wykwalifikowanej kadry do nauczania przedmiotowego w szkołach podstawowych.
Od roku szkolnego 2017/2018 odbywa się sukcesywne wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Stosuje się ją m.in. w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, w branżowej szkole I stopnia.
Ministerstwo Edukacji Narodowej – w ramach przygotowania nauczycieli do pracy z nową podstawą programową – zleciło Ośrodkowi Rozwoju Edukacji opracowanie materiałów oraz zorganizowanie konferencji dla pracowników publicznych placówek doskonalenia: dyrektorów, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli doradców metodycznych poszczególnych przedmiotów lub obszarów przedmiotowych. Do 31 sierpnia 2017 r. placówki doskonalenia nauczycieli przeprowadziły 4554 szkolenia dla nauczycieli. W 2018 i 2019 również zaplanowane są szkolenia dla nauczycieli.
Dla uczniów klas I, IV i VII szkół podstawowych przygotowano podręczniki uwzględniające nową podstawę programową. Zgłoszono 244 wnioski o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego, uwzględniających nową podstawę programową, z których dopuszczono do użytku 195.
MEN w porozumieniu ze stroną samorządową przygotowało „Kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017”. Środki przeznaczono m.in. na: doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne, remonty bieżące sanitariatów, doposażenie pomieszczeń do nauki w meble. MEN zwróciło uwagę na zwiększenie liczby i etatów nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, a także zwiększenie liczby przedszkoli i przedszkolaków.
W dyskusji zwrócono uwagę na: zwolnienie ok. 6 tys. nauczycieli, wprowadzanie dwuzmianowości nauki, potrzebę zmian w programie nauczania w klasach 7 i 8 , brak sal gimnastycznych w wielu szkołach oraz tylko częściowy zwrot kosztów poniesionych przez samorządy związanych z wprowadzeniem reformy oświaty.
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Maciej Kopeć.