Komisje: Edukacji Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

17
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

1 marca 2018

Komisje: Edukacji Nauki i Młodzieży /ENM/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ rozpatrzyły Informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wspierania kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawnościami w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej.
Informację przedstawił dyrektor Delegatury NIK w Kielcach – Grzegorz Walendziak.
W wyniku kontroli stwierdzono, że nie wszystkim uczniom z niepełnosprawnościami zapewniono prawidłowe wsparcie kształcenia specjalnego. Nie zawsze prawidłowo informowano o zasadach tego wsparcia. Zaplanowane zajęcia nie zawsze były realizowane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Czynnikami utrudniającymi realizację edukacji włączającej były nie tylko braki kadrowe (kwestia zapewnienia specjalistów), ale też bariery architektoniczne, brak odpowiednich pomieszczeń, niewystarczające wsparcie metodyczne, a czasami niechęć rodziców wobec dodatkowych zajęć i terapii dla dzieci.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Marzena Machałek przedstawiła stanowisko resortu do wyników kontroli.
MEN wprowadziło korzystne dla uczniów rozwiązania, które zwiększają możliwość indywidualizacji pracy z niepełnosprawnym uczniem. Aby zapewnić pełne wsparcie dyrektorom placówek oświatowych przygotowane zostały materiały informacyjne dotyczące sposobu organizowania kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście nowych rozwiązań prawnych, uruchomiona została sieć współpracy oraz przeprowadzono szkolenia dla wizytatorów.

Komisje rozpatrzyły informację Ministra Edukacji Narodowej na temat nowych rozwiązań w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wdrażania tych rozwiązań.
Informację przedstawiła sekretarz stanu w MEN – Marzena Machałek.
Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przewidują m.in.: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do najbliższych szkół i ośrodków edukacyjnych, finansowanie podręczników dla uczniów niewidomych i głuchoniemych, zatrudnianie specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zwiększenie indywidualizacji procesu kształcenia.