Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

21
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

14 czerwca 2018

Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ rozpatrzyły uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 2621).
Senat zaproponował 1 poprawkę. Komisje wnoszą o jej przyjęcie.
Poprawka dotyczyła doprecyzowania przepisu gwarantującego udział przedstawicieli związków zawodowych w składzie komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. Poprawka jednocześnie usunęła przesłankę, która wskazywała, że przedstawiciel związków zawodowych nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.
Sprawozdawca – poseł Dariusz Piontkowski (PiS).

Komisje rozpatrzyły i zaopiniowały dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (druk nr 2559) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie:
– części budżetowej 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – w zakresie części oświatowej (wydatki),
– części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji: 10, 11, 26, 36, 37, 49, 52 i 68,
– części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:
a) 801 – Oświata i wychowanie,
b) 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
Po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami dysponentów ww. części budżetowych, stanowiskiem Najwyższej Izby Kontroli oraz w wyniku przeprowadzonej dyskusji Komisje pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w powyższym zakresie.
Upoważniono posła Lecha Sprawkę (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Maciej Kopeć.