Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Zdrowia

22
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 lipca 2018

Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ oraz Zdrowia /ZDR/ przeprowadziły pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (druk nr 2548).
Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Zbigniew Król.
Projekt ma na celu uregulowanie podstaw funkcjonowania oraz statutu prawnego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego poprzez powołanie na mocy ustawy państwowej osoby prawnej, która będzie następcą prawnym dotychczasowego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Projekt wskazuje również podstawowe zadania CMKP, jego organy oraz sposób finansowania. Do działalności nowo powołanego Centrum Medycznego w zakresie nieuregulowanym w ustawie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy dotyczące uczelni publicznych.
Komisje powołały podkomisję nadzwyczajną, do której skierowały ww. projekt. Przewodniczącym podkomisji został poseł Tomasz Latos (PiS).

Komisje rozpatrzyły informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji strategicznego programu badań naukowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED.
Informację przedstawiła wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli – Ewa Polkowska.
Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli program STRATEGMED opracowano nieprawidłowo w zakresie określenia celów i wskaźników oraz realizowano niezgodnie z przyjętym harmonogramem i planem finansowym. Na finansowanie programu w latach 2012-2017 przewidziano 800 mln zł. Do maja 2017 r. wydano niewiele ponad 40% środków. Ponadto w ramach programu doszło do nadmiernego rozproszenia środków przez ich podział bez wyraźnych priorytetów, a rola Ministra Zdrowia miała systemowo charakter jedynie doradczy. W celu usunięcia nieprawidłowości w realizacji programu Najwyższa Izba Kontroli uznaje za niezbędne zainicjowanie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z Ministrem Zdrowia, modyfikacji programu STRATEGMED oraz monitorowanie jego realizacji w ramach uprawnień nadzorczych.
W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na potrzebę współpracy międzyresortowej, potrzebę ewaluacji badań naukowych w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz brak edukacji zdrowotnej w szkołach.
Komisje zapoznały się z informacją.
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Zbigniew Król oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Piotr Dardziński.