Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

21
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

14 czerwca 2018

Komisje: Infrastruktury /INF/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ rozpatrzyły i zaopiniowały dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 (druk nr 2559) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 2620) w zakresie:
– części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 41, 54, 58, 59, 70 i 91,
– części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działów:
a) 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
b) 710 – Działalność usługowa.
Po zapoznaniu się ze szczegółowymi informacjami dysponentów ww. części budżetowych oraz wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli Komisje pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w rozpatrywanym zakresie.
Upoważniono posła Grzegorza Wojciechowskiego (PiS) do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.
W posiedzeniu uczestniczył wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli – Anna Rybczyńska.