Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi

19
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

10 stycznia 2018

Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ kontynuowały rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424).
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.
Projekt dotyczy ustanowienia w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych polskich władz o lokalizacji upraw GMO, obowiązku jej zgłoszenia i sposobu podania do publicznej wiadomości.
Do projektu zawartego w sprawozdaniu podkomisji Komisja wniosła poprawki polegające m.in. na:
– wprowadzeniu możliwości wydania decyzji odmownej dokonania wpisu uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO również w przypadku, jeśli rada powiatu lub sejmik województwa w opinii dla ministra właściwego ds. środowiska odmówiły akceptacji takiego wpisu,
– zwiększeniu kary pozbawienia wolności z 2 lat do 3 lat za: wprowadzenie do obrotu, zamierzone uwolnienie GMO do środowiska lub bezprawne zamknięte użycie organizmów genetycznie modyfikowanych (GMM) zaliczanych do II lub IV kategorii.
Komisje przyjęły sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Jan Duda (PiS).
Wyznaczono do 25 stycznia br. termin dla ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE na przedstawienie opinii.
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Lech oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody – Andrzej Szweda-Lewandowski.