Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

13 czerwca 2018

Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ rozpatrzyły poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2575).
Projekt ma na celu się modyfikację obecnego mechanizmu szacowania szkód łowieckich poprzez przekazanie zadań przypisanych gminom lub ich jednostkom pomocniczym, dotyczących szacowania szkód łowieckich i ustalania wysokości odszkodowania z tego tytułu, wojewódzkim ośrodkom doradztwa rolniczego. Oznacza to propozycję włączenia w skład zespołu szacującego szkody łowieckie, obok przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego oraz właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.
Komisje przyjęły poprawki legislacyjne i doprecyzowujące oraz poprawkę, zgodnie z którą ministrowie środowiska i rolnictwa określą w drodze rozporządzenia wysokość ryczałtu za czynności podejmowane w ramach szacowania szkód łowieckich.
Zgłoszono 16 wniosków mniejszości polegających m.in. zmianie podmiotu odpowiedzialnego za szacowanie szkód (zastąpieniu przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego przedstawicielem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).
Komisje przyjęły sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Kazimierz Gwiazdowski (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył minister środowiska – Henryk Kowalczyk.