Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

22
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

7 grudnia 2017

Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ rozpatrzyły uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (druki 2096).
Senat zaproponował dwie poprawki. Komisje wnoszą o ich przyjęcie.
Poprawki mają na celu doprecyzowanie procedury uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny przez wskazanie, że takie uznanie następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą wydaje marszałek województwa w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska.
Sprawozdawca – poseł Dariusz Piontkowski (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Sławomir Mazurek.