Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Spraw Zagranicznych

13
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

9 stycznia 2018

Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ oraz Spraw Zagranicznych /SZA/ przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., sporządzonej w Ad-Dausze dnia 8 grudnia 2012 r. (druk nr 2136).
Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Paweł Sałek.
Projekt dotyczy przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do drugiego okresu rozliczeniowego Protokołu z Kioto poprzez ratyfikację poprawki dauhańskiej nadającej nowy kształt Załącznika B, zawierającego zobowiązania redukcyjne państw oraz wprowadzającej zmiany do Załącznika A, polegające na włączeniu do koszyka gazów trójfluorku azotu.
Komisje przyjęły sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.
Sprawozdawca – poseł Anna Paluch (PiS).

Komisje przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu w Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2120).
Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Paweł Sałek.
Projekt dotyczy określenia szczególnych zadań organów administracji publicznej związanych z organizacją dwudziestej czwartej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.
Po przeprowadzonej dyskusji Komisje odrzuciły wniosek o odrzucenie projektu ustawy.
Komisje przyjęły poprawki dotyczące m.in.:
– rozszerzenia katalogu zadań oraz podmiotów, które mogą włączyć się w realizację zadań związanych z organizacją Konferencji COP24,
– zwiększenia kwoty przewidzianej na rok 2018 w ramach wydatków na organizację Konferencji COP24,
– umożliwienia wykonywania zadań związanych z Konferencją COP24 innym jednostkom samorządu terytorialnego niż Prezydent Miasta Katowice, na podstawie dodatkowych porozumień,
– przyznania Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach możliwości dofinansowania realizacji spotkania Konferencji Stron Konwencji klimatycznej (zakres i wysokość dofinansowania będzie określona umową dotacji).
Komisje przyjęły sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Barbara Dziuk (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Bartosz Cichocki oraz wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Roman Wójcik.