Komisje: Polityki Społecznej i Rodziny oraz Spraw Zagranicznych

13
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

8 maja 2018

Komisje: Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ oraz Spraw Zagranicznych /SZA/ przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Turcji o zabezpieczeniu społecznym, sporządzonej w Warszawie dnia 17 października 2017 r. (druk nr 2284).
Uzasadnienie projektu przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Marcin Zieleniecki oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Piotr Wawrzyk.
Ratyfikowana Umowa należy do grupy umów o zabezpieczeniu społecznym, które tworzą podstawy koordynacji systemów funkcjonujących w umawiających się państwach, zapewniając tym samym skuteczną ochronę ubezpieczeniową swym obywatelom. Zapewniają one, że zmiana miejsca zatrudnienia lub zamieszkania nie wpłynie negatywnie na sytuację obywatela w zakresie zabezpieczenia społecznego i pozytywnie oddziałują na budowę zaufania do państwa oraz przyczyniają się do większej aktywności w zakresie poszukiwania zatrudnienia poza granicami swego państwa. Gwarancje takiej ochrony ubezpieczeniowej już mają polscy obywatele podejmujący zatrudnienie lub przemieszczający się na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, a także państw, z którymi łączą RP dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym. Obecnie gwarancjami tego typu zostaną objęcie również obywatele Polsce na terenie Turcji i obywatele Turcji na terenie RP.
Komisje przyjęły sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.
Sprawozdawca – poseł Józef Leśniak (PiS).