Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

22
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

7 grudnia 2017

Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ kontynuowały rozpatrywanie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424).
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.
Projekt dotyczy ustanowienia w krajowym porządku prawnym obowiązku powiadomienia właściwych polskich władz o lokalizacji upraw GMO, obowiązku jej zgłoszenia i sposobu podania do publicznej wiadomości.
Komisje przyjęły poprawki mające na celu:
– zwiększenie odległości umożliwiającej wpis uprawy GMO do Rejestru Upraw GMO, z 10 km do 30 km od granicy obszaru, dla którego ustanowiono formę ochrony przyrody,
– rozszerzenie grona podmiotów opiniujących dokonanie wpisu uprawy GMO do rejestru o radę powiatu, sejmik województwa oraz właściwą terytorialnie izbę rolniczą;
– zapewnienie skuteczności sankcji karnej za prowadzenie uprawy GMO bez wymaganego wpisu do rejestru.
Komisje będą kontynuować rozpatrywanie sprawozdania na kolejnym posiedzeniu.
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Lech oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Andrzej Szweda-Lewandowski.