Konferencja V4+ RAIL CEO SUMMIT

05
luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wzmocnienie współpracy w sektorze kolejowym, wymiana doświadczeń pomiędzy zarządcami infrastruktury kolejowej, przewoźnikami towarowymi i członkami rządów państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej to główne cele konferencji „V4+ RAIL CEO SUMMIT”, która odbyła się w Budapeszcie. W konferencji uczestniczyła wiceminister Justyna Skrzydło. 

Wiceminister infrastruktury przedstawiła  plany działań rządu, których celem jest podniesienie konkurencyjności sektora kolejowych przewozów towarowych po 2020 r.

– W interesie państw Europy Centralnej, a także innych państw członkowskich UE, leży utrzymanie wysokiego tempa inwestycji w nowoczesną infrastrukturę transportową – nie tylko z uwagi na konieczność niwelowania nierówności rozwojowych, lecz także z uwagi na oddziaływanie inwestycji infrastrukturalnych na gospodarkę UE i w efekcie wzmacnianie jej konkurencyjności. Siła kolejowego transportu towarowego leży w sprawnym, nowoczesnym i zintegrowanym systemie transportowym, opartym na rozbudowanej i przepustowej bazie logistycznej. Struktura i zdolności operacyjne systemu muszą odpowiadać mobilności społeczeństw i oczekiwaniom wysokojakościowych usług przewozowych, usług na miarę XXI wieku  – stwierdziła Skrzydło.

Jako przykłady inicjatyw stymulujących rozwój kolejowych przewozów towarowych wiceminister zaprezentowała: Krajowy Program Kolejowy z perspektywą do 2023 r., program utrzymaniowy, Kolejowe Korytarze Towarowe, rozszerzenie zakresu elektronicznego systemu poboru opłat na drogach krajowych oraz bezpieczeństwo transportu kolejowego.

Infrastruktura i transport są bardzo ważnymi obszarami współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Państwa Grupy V4 leżą na przecięciu kluczowych europejskich korytarzy transportowych na osi północ-południe, czego najlepszymi przykładami są: korytarz Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T Bałtyk-Adriatyk, Bursztynowy Kolejowy Korytarz Towarowy (RFC11) czy drogowy korytarz Via Carpatia. Inwestycje infrastrukturalne na głównych szlakach transportowych pozwalają na zwiększenie efektywności transportu międzynarodowego oraz ruchu transgranicznego.