Misja obserwacyjna polskiego parlamentu w Gruzji. I tura wyborów prezydenckich

31
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

28 października w Gruzji odbyła się I tura wyborów prezydenckich. Wśród międzynarodowych obserwatorów znalazło się 16 parlamentarzystów Sejmu i Senatu. Prace Misji koordynowały poseł Małgorzata Gosiewska, przewodnicząca Polsko-Gruzińskiej Grupy Parlamentarnej oraz wicemarszałek Senatu Maria Koc, przewodnicząca Polskiej Delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu, Senatu i Parlamentu Gruzji.

W obserwacji wzięli udział reprezentanci głównych sił politycznych: Marcin Duszek, Alicja Kaczorowska, Andrzej Kryj, Dariusz Kubiak, Bartosz Arłukowicz, Piotr Cieśliński, Magdalena Kochan, Bartosz Józwiak, Elżbieta Stępień. Senat reprezentowali senatorowie: Grażyna Sztark, Wiesław Kilian, Arkadiusz Grabowski, Andrzej Pająk i Aleksander Szwed.

Misja przebiegała w dwóch etapach. 26 i 27 października monitorowano ostatni etap kampanii wyborczej. Delegacje Sejmu i Senatu spotkały się z przedstawicielami Centralnej Komisji Wyborczej, komitetów wyborczych najważniejszych kandydatów, a także z organizacjami pozarządowymi i obserwatorami długoterminowymi monitorującymi kampanię wyborczą.

28 października zespoły obserwowały proces głosowania w Tbilisi oraz w innych regionach Gruzji. Delegacje Sejmu i Senatu podzielone zostały na dziewięć zespołów, które łącznie odwiedziły ponad 130 komisji w tym jeden obwód zamknięty (więzienie). Posłowie i Senatorowie prowadzili obserwacje w regionach: Kachetia,  Samcche-Dżawachetia, Dolna Kartlia, Kartlia Wewnętrzna, Mscheta-Mtianetia oraz w stolicy. Zespoły rozpoczynały obserwacje od przygotowań do otwarcia lokali wyborczych, kontrolowały prawidłowość prowadzenia dokumentacji przez komisje wyborcze, prawidłowość przebiegu głosowania przez wyborców oraz monitorowały proces liczenia głosów po zamknięciu lokali i przygotowanie protokołów przekazywanych do okręgowych komisji wyborczych.

Podczas spotkań z komitetami wyborczymi oraz gruzińską organizacją pozarządową (ISFED) – monitorującą przebieg kampanii wyborczej – polskim parlamentarzystom zgłoszono zastrzeżenia dotyczące niezgodnego z procedurami wykorzystywania zasobów administracyjnych w kampanii poprzedzającej wybory. Niepokój obserwatorów wzbudziła atmosfera panująca w otoczeniu lokali wyborczych, w tym obecność przedstawicieli komitetów wyborczych prowadzących aktywną agitację wyborczą. Członkowie misji parlamentarnej spotykali się z agresją grup osób przebywających przed lokalami wyborczymi. Był to pierwszy przykład agresji skierowanej wobec obserwatorów międzynarodowych – członków polskiej misji. Spisy wyborców były dostępne wyłącznie w języku gruzińskim na terenach, które w większości są zamieszkiwane przez mniejszości etniczne, co w ocenie obserwatorów stanowiło element walki wyborczej. Obserwatorzy odnotowali także przypadki wykorzystywania osób nieletnich do działań agitacyjnych w bezpośredniej bliskości lokali wyborczych.

Pozytywnie oceniono zaangażowanie obserwatorów społecznych z ramienia partii politycznych w proces wyborczy. Jednocześnie polscy obserwatorzy zwrócili uwagę na fakt dopuszczenia do bezpośrednich prac komisji (w tym do liczenia głosów) obserwatorów społecznych, jak również na nadreprezentację w lokalach wyborczych obserwatorów z ramienia jednego z komitetów. Sytuacja miała miejsce w wielu lokalach wyborczych.

Podsumowując obserwację Małgorzata Gosiewska i Maria Koc wyraziły nadzieję, że przebieg kampanii wyborczej przed drugą turą oraz proces głosowania udowodnią, że Gruzja pozostaje na wytyczonej przez siebie drodze ku integracji europejskiej i NATO. – Liczymy, że kampania będzie przebiegać zgodnie z zasadami demokratycznych wyborów i że uniknięte zostaną błędy z pierwszej tury – powiedziała poseł Gosiewska zauważając, że wyniki wyborów wykazują duże zaangażowanie społeczeństwa gruzińskiego w życie polityczne i w ocenie obserwatorów są przejawem coraz większej dojrzałości politycznej i obywatelskiej.