MR o zmianach dotyczących specjalnych stref ekonomicznych

29
Wrzesień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Tadeusz Kościński przedstawił w Sejmie, w ramach informacji bieżącej, założenia dotyczące zmian w funkcjonowaniu SSE. Według planów resortu ułatwienia dla inwestorów mają obowiązywać na terenie całego kraju.

 – Specjalne strefy ekonomiczne zostały utworzone ponad 20 lat temu. Przez ten czas nie dostosowano ich do potrzeb i wyzwań ekonomicznych Polski. Jak zostało to słusznie wskazane w „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”, aktualnie najważniejszym zadaniem w obszarze polityki inwestycyjnej jest stymulowanie wysokojakościowych inwestycji, które wpłyną korzystnie na rozwój gospodarczy oraz zapewnienie stabilnych, wysoko płatnych miejsc pracy. Czyli zasada: po pierwsze, inwestor, ale jeszcze ważniejszy pracownik – mówił przedstawiciel ministerstwa.

 – Nowa koncepcja zakładać będzie możliwość otrzymywania zwolnienia od podatku dochodowego na realizację nowych inwestycji. W przeciwieństwie do dotychczasowego systemu przedsiębiorca będzie mógł starać się o ulgę na dowolnym terenie, na którym można prowadzić działalność gospodarczą. Zostanie tym samym zlikwidowany długotrwały proces zmian granic specjalnych stref ekonomicznych. Nie wprowadzamy natomiast dodatkowej biurokracji. Nie ulegnie zwiększeniu liczba stref i spółek nimi zarządzających. Spółki będą wspierać inwestorów na terenach przypisanych, a także realizować dodatkowe zadania związane z odpowiedzialnością za atrakcyjność inwestycyjną przypisanego im obszaru. Wyeliminujemy sytuację, w której niektóre gminy, czy wręcz powiaty, nie były objęte obszarem stref, a inne powiaty miały kilka stref operujących na ich terytorium – powiedział Kościński.

 – Po wprowadzeniu przez nas tej zmiany tereny w całej Polsce staną się bardziej dostępne dla inwestorów, a decyzja o przyznaniu ulgi podatkowej będzie wydawana sprawnie i szybko, maksymalnie w ciągu miesiąca. Kolejną nowością będzie to, że inwestycję oceniać będziemy w dwóch obszarach. Po pierwsze, będziemy oceniać ją przez pryzmat wysokości nakładów inwestycyjnych. Próg nakładów będzie inny w zależności od wielkości firmy i poziomu rozwoju regionu. Po drugie, będziemy sprawdzać, czy inwestycja spełnia tzw. kryteria jakościowe, które są w znacznym stopniu powiązane z sytuacją gospodarczą Polski, oraz uwzględniają priorytety polityki gospodarczej Polski – tłumaczył przedstawiciel resortu.

 – Jedną z najważniejszych korzyści wynikających z nowej ustawy jest zapewnienie stabilnych warunków rozwoju zawodowego dla pracowników. Stawiamy na jakość miejsc pracy. Będziemy wspierać pracowników, oczekując od przedsiębiorców większego zaangażowania w poprawę warunków pracy i rozwoju dla obecnych i potencjalnych pracowników. Realizować to będziemy m.in. poprzez oferowanie dodatkowych świadczeń dla pracowników i wsparcie w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji. Będziemy oczekiwać także, że inwestycje będą wiązały się ze stabilnym zatrudnianiem kadr ze specjalistycznym wykształceniem i oferowaniem wynagrodzenia powyżej lokalnego przeciętnego poziomu wynagrodzenia w danej branży – mówił Kościński.

 – Niezwykle ważne są ponadto działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dzięki wprowadzanym zmianom zakładamy, że napływ inwestycji będzie bardziej równomierny w skali kraju. Służyć temu będą zróżnicowane kryteria, w zależności od poziomu rozwoju województwa i bezrobocia w powiecie. Im wyższe bezrobocie w powiecie w stosunku do średniego bezrobocia w kraju, tym niższe wymagania dotyczące wysokości nakładów inwestycyjnych – poinformował pracownik MR.