„Musimy słuchać seniorów, by móc zrozumieć ich najważniejsze potrzeby”. Konferencja w Sejmie o oczekiwaniach osób starszych – relacja

02
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Poniedziałkowa dyskusja na Wiejskiej – zorganizowana z inicjatywy poseł Małgorzaty Zwiercan, przewodniczącej sejmowej Komisji Polityki Senioralnej – dotyczyła spraw najważniejszych dla seniorów. W tym m.in.: polityki społecznej wobec osób starszych, opieki zdrowotnej, geriatrii. Konferencja została objęta honorowym patronatem marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego. Współorganizatorami było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”.

Małgorzata Zwiercan w swoim wystąpieniu podkreśliła, że właściwie skoordynowana polityka senioralna staje się priorytetem działalności rządu: – Długie życie jest darem. Zbudowanie zatem właściwego otoczenia, pozwalającego utrzymać jego dobrą jakość jest koniecznością, jak również jednym z najpoważniejszych wyzwań dla wszystkich członków naszego społeczeństwa. Osoby starsze to niesamowity potencjał, który może i powinien być wykorzystywany przez organizacje pozarządowe i społeczności lokalne. Musimy uważnie słuchać naszych seniorów, aby moc usłyszeć ich najważniejsze potrzeby – podkreśliła posłanka.

W imieniu Marka Kuchcińskiego został odczytany list inauguracyjny, w którym Marszałek Sejmu wspomniał o problemie starzenia się społeczeństwa jako zjawisku globalnym: „Koniecznie staje się podejmowanie wszelkich działań, na rzecz poprawy jakości zdrowia i życia seniorów, co stawia wiele nowych wyzwań przed polskim systemem opieki zdrowotnej, a przede wszystkim przed polskim systemem opieki geriatrycznej. Nie można przy tym zapominać o działaniach przeciw wykluczeniu społecznemu, ludzi w podeszłym wieku. Ważne są wszelkie inicjatywy, przyczyniające się do zmiany postrzegania osób starszych przez społeczeństwo, a w szczególności przez młodsze pokolenia” – napisał Marek Kuchciński.

Z ramienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej głos zabrała podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska, która zaznaczyła, że aby dostosowywać politykę publiczną do zmieniającej się struktury demograficznej, Rada Ministrów przygotowuje dokument: „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030” – oparty na trzech filarach: bezpieczeństwo, solidarność, uczestnictwo.

Konferencja nawiązała do Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, który przypada na 1 października.