Ostatni dzień posiedzenia Sejmu

23
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Posłowie podczas ostatniego dnia obrad uchwalili ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, nowelizację prawa telekomunikacyjnego i ustawy o służbie więziennej. Dokonali także wyboru uzupełniającego członka Trybunału Stanu

Głównym celem uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy). Poszerzenie obowiązującej ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów o nadzór nad przewozami kolejowymi i produktami leczniczymi ma prowadzić do uszczelnienia systemu podatkowego, a tym samym do zwiększenia wpływów budżetowych. Nowymi przepisami zajmą się teraz senatorowie.

Posłowie uchwalili również nowelizację ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Zmiany mają służyć poprawie funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i doprecyzowują przepisy odnoszące się do jego uczestników. Dalsze prace nad ustawą odbędą się w Senacie.

Kolejna nowelizacja dotyczy ustawy o Służbie Więziennej. Zakłada ona zmianę systemu naboru oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Przewiduje się utworzenie uczelni Służby Więziennej, wzorowanej na rozwiązaniach stosowanych w Wojsku Polskim, Policji czy w Państwowej Straży Pożarnej, która będzie kształcić przyszłe kadry dla potrzeb więziennictwa. Głównym celem zmian jest poprawa jakości kształcenia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz doboru optymalnych kandydatów do służby. Ustawą zajmą teraz senatorowie.

Ponadto Sejm dokonał wyboru prof. Czesława Pawła Kłaka na członka Trybunału Stanu.

Posłowie wysłuchali też informacji Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie osób odbywających kary więzienia lub tymczasowo aresztowanych, które zostały uniewinnione, a także w sprawie zadośćuczynień za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Pytania posłów do przedstawicieli rządu dotyczyły m.in. problemów z utrzymaniem odpowiedniej jakości powietrza na terenie kraju, wpływu złej jakości paliw na stan środowiska i działań Ministerstwa Środowiska w uświadamianiu społeczeństwa w tym zakresie oraz funkcjonowania programu „Praca dla więźniów”.