Ostatni dzień posiedzenia Sejmu

06
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W ostatnim dniu obrad Izby posłowie uchwalili pakiet pilnych rządowych ustaw o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz rozpoczęli parlamentarne prace nad przekształceniem użytkowania wieczystego we własność. Kolejne decyzje dotyczyły dopłat do czynszów, dodatkowych pieniędzy dla służby zdrowia oraz powołania komisji śledczej ds. VAT.

Sejm znowelizował ustawę o odpadach oraz ustawę o Inspekcji Ochrony Środowiska. Ich wejście w życie ma pomóc w rozwiązaniu problemu porzucania odpadów przez podmioty nimi gospodarujące w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Również nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej ma pomóc poprawić jakość środowiska naturalnego – głównie w kwestii zwalczania smogu. Nad ustawą będą teraz pracować senatorowie.

Sejm uchwalił też ustawę o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach mieszkania. Nowe rozwiązania mają pomóc rozwiązać problem braku lokum dla osób, których dochody są zbyt wysokie, by ubiegać się o mieszkania gminne i jednocześnie zbyt niskie, aby mogły zaciągnąć kredyt na zakup własnego mieszkania. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowej z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji – to cel specustawy mieszkaniowej. Standardy dotyczą odległości budowanych inwestycji od szkół, czy przystanków komunikacji miejskiej. Specustawa pozwoli na „uruchomienie” gruntów, które dotąd nie były brane pod uwagę przy budownictwie mieszkaniowym, w tym gruntów rolnych w administracyjnych granicach miast, a także pokolejowych, powojskowych i poprzemysłowych. Nowymi rozwiązaniami zajmą się teraz senatorowie.

Ostatnią uchwaloną tego dnia ustawą była nowela o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowe regulacje zakładają przyspieszenie tempa wzrostu nakładów finansowych na publiczny system ochrony zdrowia, tak by nie mniej niż 6 proc. PKB było przeznaczane na ten cel od 2024 r. Wcześniej zakładano, że nastąpi to w roku 2025. Ustawa ma zrealizować jeden z zapisów porozumienia ministra zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z 8 lutego.

Sejm rozpoczął parlamentarne prace nad projektem ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. Uzasadnienie projektu przedstawił wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Infrastruktury oraz do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Ponadto Sejm przyjął w uchwałach sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 roku. Izba przyjęła także sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Ostatnim punktem obrad była informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2017 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.