Oświadczenie MSZ dot. nagród dla dyplomatów

19
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W 2017 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydatkowało na nagrody dla 3.512 pracowników (na 4.707 zatrudnionych) kwotę 29.440.273,03 złotych brutto – poinformował resort.

„Utworzenie funduszu nagród jest obowiązkiem ustawowym (ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej) – tworzy go 3 % środków przeznaczonych na wynagrodzenia w danym roku budżetowym” – przypomina ministerstwo.

„Przyznawanie nagród dla dyplomatów przebywających na placówkach reguluje Zarządzenie nr 2 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie przyznawania nagród dla członków służby zagranicznej oraz osób nie wchodzących w skład służby zagranicznej zatrudnionych w placówkach zagranicznych. Określa on rodzaje nagród w ramach funduszy nagród – mogą one zostać wypłacone jako nagrody kwartalne, roczne lub specjalne. Nagrodę kwartalną może przyznać kierownikowi placówki zagranicznej właściwy wiceminister, po zasięgnięciu opinii dyrektora komórki organizacyjnej MSZ nadzorującej działalność podstawową placówki zagranicznej. Decyzje o przyznaniu nagród rocznych podejmuje Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej w uzgodnieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych. Nagrody specjalne mogą być przyznane przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Nagrody kwartalne nie są stałym dodatkiem do wynagrodzenia. Przyznawane są za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, wynikające zwłaszcza z wykonywania pracy uznanej przez pracodawcę za wymagającą szczególnego zaangażowania. Jest to także jedna z form uznania dla działań pracownika mających istotne znaczenie dla funkcjonowania służby zagranicznej lub realizacji polityki zagranicznej, a wynikających w szczególności z wykonywania dodatkowych obowiązków lub uczestnictwa w realizacji prac, nie wynikających z zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku” – wyjaśnia MSZ.