Pierwszy dzień obrad Sejmu

03
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Najważniejsze projekty, którymi zajmowali się posłowie dotyczyły nowelizacji ustawy o PIT oraz ustaw o utworzeniu Funduszu Dróg Samorządowych i Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rozpoczynając pierwszy dzień posiedzenia posłowie chwilą ciszy uczcili pamięć zmarłej Joanny Sosnowskiej, poseł III i IV kadencji, radnej Olsztyna.

W II czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych posłowie zdecydowali o dalszym procedowaniu projektu, która zakłada, że podatnicy składający coroczne rozliczenie będą mogli zakończyć procedurę dwoma kliknięciami. KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników. Celem wprowadzanych zmian jest jak najszybszy zwrot nadpłaconego podatku. Projekt został skierowany ponownie do Komisji Finansów Publicznych ze względu na zgłoszone poprawki.

Posłowie debatowali również nad projektem ustawy określającym zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa dokumentów publicznych. Do III czytania Sejm przystąpi w bloku głosowań.

Projekty: poselski ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz rządowy nowelizacji ustawy o podatku od osób fizycznych i prawnych są kolejnym rozwiązaniami ułatwiającymi życie podatnikom. Wpisują się one w politykę „3P” w prawie podatkowym. Zgodnie z nią system podatkowy ma być prosty, przejrzysty i przyjazny. Tym samym planuje się przejście z fazy intensywnego uszczelniania systemu podatkowego do etapu jego upraszczania i racjonalizacji. Dalsze prace nad projektem odbędą się w trakcie głosowań.

Kolejny dyskutowany we wtorek projekt przewiduje utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – nowej instytucji, która będzie wspierała osoby niepełnosprawne. Rząd podkreśla, że dla umożliwienia osobom niepełnosprawnym niezależnego życia i pełnego udziału we wszystkich jego sferach, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków. Wobec wszystkich zgłoszono wnioski o ich odrzucenie, trafią one do bloku głosowań.

W I czytaniu posłowie zajęli się także projektem przewidującym uproszczenia podatkowe dla przedsiębiorców. Propozycja obejmuje blisko 50 rozwiązań zmniejszających obowiązki biurokratyczne. Ponieważ został zgłoszony sprzeciw wobec przekazania projektu do prac w komisjach wniosek trafi pod głosowanie.

Minister Edukacji Anna Zalewska przedstawiła podczas I czytania rządowy projekt nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw. Jego celem jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce. Ma ona się dokonać poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach. Projektowana ustawa uwzględnia  mechanizmy włączania wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy. Projekt została skierowany do Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży.

W pierwszym dniu 69. posiedzenia Sejm odbył także debatę nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. W trakcie czwartkowych głosowań Sejm podejmie decyzję w sprawie wniosku.