Pierwszy dzień obrad Sejmu

07
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym i zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa to główne punkty obrad pierwszego dnia posiedzenia Sejmu.

W środę posłowie minutą ciszy i modlitwą uczcili pamięć funkcjonariusza policji, który zginął na służbie podczas akcji w Wiszni Małej.

Posłowie w II czytaniu kontynuowali prace nad prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, który ma zastąpić ustawę z 23 listopada 2002 r. o SN. Projekt zawiera propozycję reformy struktury oraz zakresu kompetencji Sądu. Zgodnie z intencją prezydenta jego wejście w życie ma odbudować zaufanie społeczne między obywatelami a organami wymiaru sprawiedliwości. Wśród nowych rozwiązań w projekcie jest m.in. instytucja korygująca prawomocne orzeczenia sądowe – skarga nadzwyczajna, rozwiązania zwiększające efektywność postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych, a także poddanie ich ocenie osób niepochodzących z tego środowiska zawodowego. Projekt przewiduje też m.in. wyodrębnienie dwóch nowych Izb Sądu Najwyższego: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarnej. Rozpatrująca projekt Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła poprawki merytoryczne do projektu. Wśród nich jest m.in. przyznanie kompetencji wnoszenia skargi nadzwyczajnej szefowi UOKiK i wykreślenie możliwości wnoszenia skargi w sprawach o wykroczenia. W dyskusji do projektu zgłoszono poprawki, które rozpatrzyła KSiPC.

Również w II czytaniu procedowano nad prezydenckim projektem zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa zawierającym propozycję, by członków tego gremium spośród sędziów wybierał Sejm większością 3/5 głosów. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego projekt zakłada odstąpienie od wyboru członków Rady, którzy są sędziami, na indywidualne kadencje – będą wybierani na wspólną 4-letnią kadencję. Projekt ma również na celu poprawę reprezentatywności KRS przez zwiększenie udziału w niej sędziów niższych szczebli instancyjnych, a także większą transparentność prac Rady. Przyjęte przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka poprawki polegają m.in. na tym, że kandydatów do KRS będzie mogła zgłaszać również grupa 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych lub notariuszy, ale jednocześnie przyjęto, że takie prawo nie będzie przysługiwać sędziom w stanie spoczynku. Projekt trafił do KSiPC, która rozpatrzyła poprawki i przyjęła sprawozdanie.