Pierwszy dzień posiedzenia Sejmu

22
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wśród głównych projektów procedowanych przez posłów podczas pierwszego dnia 72. posiedzenia Sejmu znalazła się nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz ustawy o lasach i nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług.

Posiedzenie Sejmu rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci pomordowanych w hitlerowskim obozie na terenie twierdzy Modlin. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przypomniał, że 75 lat temu miało miejsce największe nasilenie masowych egzekucji, śmierć w III forcie w Pomiechówku poniosły tysiące osób, a prawdziwej liczby ofiar nie da się ustalić.

Celem rządowego projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz ustawy o lasach jest skrócenie i uproszczenie procesu wyboru operacji złożonych w drodze konkursu przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) do jednostki centralnej oraz wypłaty tym partnerom środków finansowych z tytułu realizacji tych operacji, jak również uwzględnienie w systemie prawnym zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020). Prace nad projektem będą kontynuowane w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W I czytaniu posłowie pracowali nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Ma on na celu powiązanie poziomu stawek VAT ze stanem finansów publicznych oraz ogólną kondycją gospodarki. Obniżka VAT będzie możliwa, jeśli relacja państwowego długu publicznego netto do PKB nie będzie przekraczać 43 proc. i suma ujemnych odchyleń deficytu od średniookresowego celu budżetowego (-1 proc. PKB) nie będzie przekraczać 6 proc. PKB. Projekt trafił do Komisji Finansów Publicznych. Natomiast wniesiony przez posłów projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług zakłada obniżkę stawki podatku VAT przy instalacjach prosumenckiej energetyki odnawialnej z 23 na 8 proc. zgodnie ze stawką VAT dotyczącą materiałów budowlanych. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu, który rozpatrzony zostanie w bloku głosowań.