Pierwszy dzień posiedzenia Sejmu

10
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Podczas kilkunastogodzinnych obrad posłowie pracowali m.in. w II czytaniu nad rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2018. Rozpoczęli także parlamentarne prace nad rządową propozycją dotyczącą elektromobilności i paliw alternatywnych.

Sejm w II czytaniu zajął się rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2018. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych przedstawił poseł Jacek Sasin. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt został ponownie skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Także w II czytaniu posłowie pracowali nad rządowym projektem ustawy dotyczącym skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Projekt zakłada skrócenie z 50 do 10 lat czasu przechowywania dokumentacji pracowniczej i dokumentacji płacowej zleceniobiorców. Dane niezbędne do przyznania pracownikom i zleceniobiorcy świadczeń emerytalnych i rentowych oraz ustalenia ich wysokości będą przekazane do ZUS. Fakultatywnie pracodawca będzie mógł prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą również w postaci elektronicznej. Przyjęcie ustawy przyspieszy proces opracowania dokumentów, skróci czas przeszukiwania akt, poprawi jakość dokumentacji (nie będzie się ona zużywać jak papierowa), zredukuje koszty przechowywania. Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji na posiedzeniu Sejmu przedstawił poseł Piotr Uściński. Do projektu zgłoszono poprawki, w związku z tym został on ponowienie skierowany do komisji.

Sejm rozpoczął też prace nad rządowym projektem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Projekt ureguluje funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych w transporcie, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Michał Kurtyka. Teraz trafi on do dalszych prac w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.

Również w I czytaniu posłowie zajęli się rządowym projektem nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Celem projektu jest usprawnienie obecnie funkcjonującego systemu ochrony środowiska i przyrody, w szczególności w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu. Posłowie podejmą decyzję w tej sprawie w bloku głosowań.

Posłowie rozpoczęli obrady od głosowań, w których zdecydowali o nieuzupełnianiu porządku obrad o Informację Prezesa Rady Ministrów w sprawie prowadzonej przez Polską Fundację Narodową partyjno-rządowej informacyjnej kampanii „billboardowej” dotyczącej wymiaru sprawiedliwości, w szczególności jej celów, założeń, sposobu finansowania i zgodności prowadzonej przez Fundację kampanii z jej celami statutowym.