Pierwszy dzień posiedzenia Sejmu

15
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Posłowie pracowali nad konstytucją dla Nauki oraz zmianami w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej. W sejmie odbyła się także dyskusja nt. komisji śledczej ds. VAT.

Izba w II czytaniu kontynuowała prace nad rządowym projektem reformy szkolnictwa wyższego, czyli Konstytucją dla Nauki. Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży rekomendowała przyjęcie projektu wraz ze 160 poprawkami.

Również w II czytaniu posłowie zajęli się prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zakład on udzielanie nieodpłatnej pomoc prawnej uzupełnionej o  poradnictwo obywatelskie i darmową mediację również osobom, które są bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone czy wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne lub którym wypowiedziano umowę najmu lokalu mieszkalnego. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt został ponownie skierowany do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Sejm kontynuował także prace nad poselskim projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego. Celem jej działania jest zbadanie prawidłowości działań instytucji państwowych, jeśli chodzi o wpływy z VAT i akcyzy w latach 2007 – 2015 (w tym okresie luka dochodów wzrosła z 8,8 proc. w 2007 r. do 26 proc. w 2015 r., a straty dla finansów publicznych można szacować na 200-300 miliardów złotych). W związku ze głoszonymi poprawkami Sejm skierował projekt ponownie do Komisji Ustawodawczej.

Podczas II czytania posłowie zajęli się również prezydenckim projektem nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. RDS ma zyskać prawo do opiniowania projektów strategii, programów oraz innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów w zakresie odnoszącym się m.in. do warunków rozwoju społeczno-gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Projekt daje też RDS możliwość przedstawienia Sejmowi lub Senatowi informacji dotyczącej spraw o istotnym znaczeniu, na wniosek strony społecznej Rady. Izba zdecydowała, że do III czytania przystąpi w bloku głosowań.