Podsumowanie drugiego dnia obrad posiedzenie Sejmu

12
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Wczoraj posłowie pracowali m.in. nad rządowym pakietem ustaw podatkowych dotyczących CIT, PIT i VAT oraz prezydenckim projektem rozszerzającym zakres i usprawniającym system bezpłatnej pomocy prawnej. Sejm skierował projekt ustawy budżetowej do rozpatrzenia do Komisji Finansów Publicznych i właściwych komisji sejmowych.

W środę przeprowadzono I czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych. Celem projektu jest ograniczenie szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. Projekt stanowi element pakietu ustaw uszczelniających system podatkowy.

Izba rozpatrzyła także w I czytaniu rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, którego celem jest wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności VAT, tzw. split payment. Mechanizm ten ma zapewnić większą stabilność wpływów z tego podatku i zapobiegać jego unikaniu.

W porządku środowych obrad znalazł się też prezydencki projekt nowelizacji ustawy o nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej. Do bezpłatnej pomocy prawnej zaliczone zostaną dodatkowo poradnictwo obywatelskie i prowadzenie nieodpłatnej mediacji. Rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do otrzymania pomocy, m.in. o osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone czy wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne.

Kolejnym projektem, którym zajmował się Sejm w drugim dniu posiedzenia, było I czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt wprowadza obowiązkowe konsultacje społeczne projektów ustaw dotyczących przedsiębiorców i obowiązkową publikację wyników tych konsultacji na właściwych stronach internetowych tak aby zapoznać się z nimi mogli zarówno parlamentarzyści jak i zainteresowani obywatele.

Posłowie zajęli się również w I czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z projektem, organy podatkowe gmin będą zobowiązane do corocznego sporządzenia sprawozdania podatkowego na temat podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Sprawozdanie będzie przekazywane ministrowi rozwoju i finansów.

Izba zajęła się także w I czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Celem projektu jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych. Projekt ma zapewnić powiązanie wysokości płaconego podatku przez duże przedsiębiorstwa z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu.

W dalszej kolejności posłowie zajmowali się w II czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Projekt przewiduje przedłużenie na 2018 r. zawieszenia obowiązywania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadzonego na podstawie ustawy z 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Oznacza to, że podatek handlowy byłby zawieszony do 2019 r.

Na końcu przedstawiono sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego Marcina Kierwińskiego z dnia 10 lipca 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Dominika Tarczyńskiego. Do głosowania nad wnioskiem Sejm przystąpi w bloku głosowań.