Podsumowanie obrad 57. posiedzenia Sejmu

29
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Ostatni dzień posiedzenia Sejmu rozpoczął się od bloku głosowań obejmującego m.in. decyzje ws. pakietu ustaw tworzących Konstytucję Biznesu. Posłowie zajęli się także informacją MSWiA nt. osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania ustrojów totalitarnych, oraz przepisami chroniącymi dobre imię Polski i Polaków. Ważnym punktem był również wybór prof. Jarosława Wyrembaka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Posłowie uchwalili pakiet czterech ustaw składający się na Konstytucję Biznesu. Chodzi o rządowe projekty ustaw: o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców. Pakiet wprowadza katalog zasad regulujących relacje biznesu z państwem (np.: co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; domniemanie uczciwości przedsiębiorcy; zasada proporcjonalności). Na straży praw przedsiębiorców zagwarantowanych w Konstytucji Biznesu będzie stał Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Będzie on mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować, gdy prawa przedsiębiorców są łamane. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Zmiana ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej ma zapobiec publicznemu używaniu i rozpowszechnianiu określeń takich jak „polskie obozy śmierci”, które są sprzeczne z prawdą historyczną, godzą w dobre imię Polski oraz narodu polskiego. Projekt zakłada, że publiczne i wbrew faktom przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności (lub współodpowiedzialności) za popełnione przez III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne – będzie karane grzywną lub karą więzienia do trzech lat. Ustawą zajmą się teraz senatorowie.

Ustawa o Straży Marszałkowskiej oraz przepisy ją wprowadzające zmienia status Straży Marszałkowskiej czyniąc ją  umundurowaną i uzbrojoną formacją ochrony Sejmu i Senatu podległą Marszałkowi Sejmu. Członkowie SM będą mieli status funkcjonariusza oraz nowe zadania polegające na: prowadzeniu rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego osób, pojazdów, terenów i obiektów Sejmu i Senatu oraz podejmowaniu działań zmierzających do neutralizacji zagrożeń i wykrywanie urządzeń podsłuchowych na terenach, w obiektach i w urządzeniach będących w zarządzie Kancelarii Sejmu i zarządzie Kancelarii Senatu. Dalsze prace nad ustawą będą się toczyły w Izbie Wyższej.

Sejm zdecydował również o wyborze prof. Jarosława Wyrembaka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

Ponadto Sejm przyjął informację MSWiA nt. osób, stowarzyszeń i ugrupowań, co do których może zachodzić podejrzenie propagowania totalitarnych ustrojów państwa.