Podsumowanie ostatniego dnia posiedzenia Sejmu

02
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W ostatnim, trzecim dniu 48. posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili ustawy dotyczące zasad autoryzowania tekstów przez osoby udzielające informacji oraz objęcia najniższych emerytur przyznanych z urzędu gwarancją kwoty najniższego świadczenia. Sejm zapoznał się także ze Sprawozdaniem z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r.

Do Senatu trafią zmiany w Prawie prasowym dotyczące autoryzowania tekstów przez osoby udzielające informacji. Dziennikarz nie będzie mógł odmówić osobie udzielającej informacji autoryzacji dosłownie cytowanej wypowiedzi, o ile nie była ona uprzednio publikowana lub była wygłoszona publicznie. Nowelizacja nakłada ponadto na przedstawicieli mediów obowiązek informowania osób, które udzielają mu informacji o przysługującym im prawie do autoryzacji.

Senatorowie zajmą się również zmianami w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych dotyczą objęcia najniższych emerytur przyznanych z urzędu gwarancją kwoty najniższego świadczenia, odpowiednio w wysokości równej kwocie 1 000 zł albo 750 zł, z wyrównaniem od dnia 1 marca 2017 r.

Natomiast do podpisu prezydenta trafi nowelizacja ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Przewidują one stopniowe podwyższanie wydatków budżetu państwa na finansowanie potrzeb obronnych kraju.

Ponadto posłowie zdecydowali o nieuzupełnianiu porządku dziennego o pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości oraz legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych wobec SKOK Wołomin, jak również ustalenia i zbadania, czy organy i instytucje publiczne poprzez swoje działania przyczyniły się do upadłości SKOK Wołomin.

Po zakończonych głosowaniach Sejm zapoznał się ze Sprawozdaniem z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, która zaopiniowała dokument negatywnie. Raport przedstawił prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Z kolei sprawozdanie komisji zaprezentował poseł Tadeusz Dziuba. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie Sprawozdania z działalności NIK w 2016 r. Posłowie podejmą decyzję w tej sprawie na następnym posiedzeniu Sejmu.