Podsumowanie pierwszego dnia posiedzenia Sejmu

23
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Reforma wymiaru sprawiedliwości, czyli nowa ustawa o Sądzie Najwyższym i zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz zakaz handlu w niedziele – to główne propozycje legislacyjne, którymi zajmowali się posłowie w pierwszym dniu posiedzenia Sejmu. Izba kontynuowała również prace nad podniesieniem nakładów na ochronę zdrowia, docelowo do minimum 6 proc. PKB.

W środę obrady otwarto chwilą ciszy ku pamięci Janusza Wójcika, posła na Sejm V kadencji, trenera reprezentacji Polski, która wywalczyła srebrny medal na igrzyskach w Barcelonie w 1992 r.

Sejm zajął się w I czytania prezydenckim projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, który przewiduje m.in. wprowadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej eliminującej orzeczenia sądów naruszające Konstytucję, prawo czy sprzeczne z treścią zebranego materiału dowodowego. Prezydencka reforma SN zakłada również nowe Izby w strukturze: Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Dyscyplinarna. Sędzia SN przechodzić ma w stan spoczynku w wieku 65 lat, a zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska będzie mógł wyrazić Prezydent. Uzasadnienie prezydenckiej propozycji przedstawiła podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek. Zgłoszony w dyskusji wniosek o odrzucenie projektu zostanie rozstrzygnięty w głosowaniach.

Ponadto w łącznej dyskusji Sejm rozpatrzył prezydenckie i poselskie propozycje nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zaproponowany przez głowę państwa projekt zmienia sposób wyboru członków KRS. Zakłada m.in. możliwość zgłaszania kandydatów na sędziów-członków KRS także przez grupy obywateli. Członków KRS spośród grona sędziów wybierać będzie Sejm większością 3/5 głosów. Propozycję Prezydenta uzasadniła minister w Kancelarii Prezydenta Anna Surówka-Pasek. Wniesiony przez grupę posłów projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa dotyczy, zgodnie z uzasadnieniem, trybu wyboru członków do KRS oraz nowej liczby członków wybieranych przez sędziów poszczególnych sądów w celu zwiększenia transparentności dokonywanych wyborów i udziału społeczeństwa. Uzasadnienie zmian w Radzie zaproponowanych przez grupę posłów zaprezentował poseł Borys Budka.

Decyzję w sprawie zgłoszonych w debacie wniosków o odrzucenie projektów dotyczących zmian w KRS Sejm podejmie w bloku głosowań.

W II czytaniu Sejm rozpatrzył rządowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który dotyczy zwiększenia środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych. Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone w pierwszej kolejności na skrócenie kolejek oraz na zapewnienie szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. Docelowo na ochronę zdrowia ma być przeznaczane nie mniej niż 6 proc. PKB. W latach 2018 – 2024 wartość ta ma stopniowo wzrastać od 4,67 proc. do 5,80 proc. Sprawozdanie Komisji Zdrowia przedstawiła poseł Joanna Borowiak. W związku z tym, że w dyskusji do projektu zgłoszono poprawki zajmie się nim ponownie komisja.

Sejm zapoznał się także ze sprawozdaniem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o propozycji zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek (tzw. 30-krotność), przedstawiła poseł Barbara Bartuś. W myśl rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Sejm skierował projekt ponownie do komisji.

Sejm przeprowadził II czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawił poseł Janusz Śniadek. Projekt trafi ponownie do komisji w związku ze zgłoszonymi w dyskusji poprawkami. Przewidują one m.in., że wejście w życie ustawy zostałoby przesunięte na 1 marca 2018 r. i właśnie od tego momentu w kolejnych miesiącach przyszłego roku byłyby dwie niedziele handlowe (pierwsza i ostatnia), w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu (ostatnia), a od 2020 r. zakaz handlu obowiązywałby już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami). Poprawkami zajmie się teraz pracująca nad projektem komisja.

W II czytaniu Izba rozpatrzyła też poselski projekt nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, który wprowadza możliwość obniżenia uposażenia oraz obniżenie lub utratę diety parlamentarnej parlamentarzystom, którzy naruszają powagę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego. Obecnie jest to możliwe w przypadkach, gdy parlamentarzysta poprzez rażące naruszanie przepisów regulaminów uniemożliwia pracę Izb a także ich organów oraz gdy bez usprawiedliwienia nie uczestniczy w ich posiedzeniach. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych przedstawiła poseł Halina Szydełko. Projekt trafi ponownie do komisji.