Podsumowanie pierwszego dnia posiedzenia Sejmu

21
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Ułatwienia dla najmniejszych przedsiębiorców i regulacje, dzięki którym cała Polska będzie specjalną strefą ekonomiczną – to niektóre z propozycji legislacyjnych rozpatrzonych przez Sejm w pierwszym dniu posiedzenia Izby. We wtorek posłowie kontynuowali też prace nad uszczelnieniem systemu transportu leków i przewożenia towarów koleją.

W I czytaniu posłowie zajęli się rządowym projektem ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu śmierć osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie musi oznaczać końca bytu prawnego jej firmy. Projekt uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Mariusz Haładyj. Izba rozstrzygnie w głosowaniach sprzeciw zgłoszony do propozycji zaopiniowanej przez Prezydium Sejmu, aby skierować projekt do Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji: Gospodarki i Rozwoju oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W I czytaniu Sejm pracował również nad rządowym projektem ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, który przewiduje wprowadzenie mechanizmu udzielania wsparcia przedsiębiorcom w podejmowaniu nowych inwestycji w Polsce. Zastąpi on dotychczasowy system funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych. Uzasadnienie proponowanych rozwiązań przedstawiła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. W dalszej kolejności projektem będzie zajmować się Komisja Gospodarki i Rozwoju.

Posłowie kontynuowali też prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym. Zakłada on ułatwienia dla inwestorów kolejowych przy budowie tuneli pod zabudowanymi gruntami oraz poprawienie możliwości działania i rozwoju kolei o charakterze historycznym i turystycznym. Stanowisko Komisji Infrastruktury w II czytaniu przedstawiła poseł Alicja Kaczorowska. Decyzję w sprawie projektu Sejmu podejmie w głosowaniach.

Również w II czytaniu Sejm pracował nad rządową propozycją zmian w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Przewiduje ona objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (m.in. paliw silnikowych i ich pochodnych, dodatków do paliw, olejów smarowych, odmrażaczy na bazie alkoholu etylowego). Poszerzenie przepisów ma służyć uszczelnieniu systemu podatkowego i zwiększeniu wpływów budżetowych. Projekt zakłada też monitorowanie przewozu leków zagrożonych brakiem dostępności w Polsce w związku z wywozem za granicę. Komisje: Finansów Publicznych oraz Infrastruktury zaproponowały poprawki dotyczące m.in. wysokości kar nakładanych przez Krajową Administrację Skarbową za nieprawidłowości. Efekty prac komisyjnych zaprezentował przed Sejmem poseł Bogdan Rzońca. W związku z poprawkami projekt trafił ponownie do komisji.