Podsumowanie posiedzenia Sejmu

27
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W ostatnim dniu posiedzenia posłowie uchwalili m.in. ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele, przepisy znoszące górny limit składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego dotychczas nie płaciło się składek, a także przyjęli rozwiązania gwarantujące stopniowy wzrost środków na finansowanie ochrony zdrowia.

Nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczy zwiększenia środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych. Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone w pierwszej kolejności na skrócenie kolejek oraz na zapewnienie szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. Docelowo na ochronę zdrowia ma być przeznaczane nie mniej niż 6 proc. PKB. W latach 2018 – 2024 wartość ta ma stopniowo wzrastać od 4,67 proc. do 5,80 proc. Teraz ustawą zajmą się senatorowie.

Kolejny akt prawny skierowany do Senatu dotyczy zniesienia górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego dotychczas nie płaciło się składek (tzw. 30-krotność). W myśl nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych składka na ubezpieczenia emerytalno-rentowe będzie odprowadzana od całości przychodu, a więc analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego.

Senatorowie będą także pracowali nad ustawą ograniczającą handel w niedziele. Wejdzie ona w życie 1 marca 2018 r. i od tego momentu w kolejnych miesiącach przyszłego roku będą dwie niedziele handlowe (pierwsza i ostatnia), w 2019 r. – jedna niedziela w miesiącu (ostatnia), a od 2020 r. zakaz handlu obowiązywał będzie już we wszystkie niedziele (z pewnymi odstępstwami).

Do Senatu trafiła również nowelizacja ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która wprowadza możliwość obniżenia uposażenia oraz obniżenia lub utraty diety parlamentarnej parlamentarzystom, którzy naruszają powagę Sejmu, Senatu albo Zgromadzenia Narodowego. Obecnie jest to możliwe w przypadkach, gdy parlamentarzysta poprzez rażące naruszanie przepisów regulaminów uniemożliwia pracę Izb a także ich organów oraz gdy bez usprawiedliwienia nie uczestniczy w ich posiedzeniach.

Ponadto Sejm zdecydował o skierowaniu prezydenckich projektów ustaw: o Sądzie Najwyższym i o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Izba pracowała też nad Sprawozdaniem Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2016 roku wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz Komisji: Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny. Dokumenty przedstawili odpowiednio: Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, przewodniczący Rady Ochrony Pracy Janusz Śniadek oraz poseł Ewa Kozanecka. Sejm przyjął Sprawozdanie.