Podsumowanie prac Sejmu 17-21 września

21
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

W mijającym tygodniu odbyło się sześć posiedzeń komisji sejmowych, w tym Komisji Śledczej ds. podatku VAT w latach 2007-2015, która przesłuchała prof. Witolda Modzelewskiego. Profesor zeznał, że nie uczestniczył bezpośrednio w pracach nad obecnie obowiązującymi ustawami o VAT i akcyzie, uchwalonymi po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Świadek zwrócił uwagę na słabości nowych ustaw o VAT i akcyzie. Podczas posiedzenia Komisja, na podstawie otrzymanej zgody Prezydium Sejmu, powołała 11 stałych doradców.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych powołała podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o dowodach osobistych. Przewodniczącym podkomisji został poseł Grzegorz Woźniak. Projekt ma na celu zapewnienie przez państwo bezpiecznego i bezpłatnego dowodu osobistego, który pozwoli w sposób jednoznaczny potwierdzić tożsamość i będzie służył do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych, a także pozwalał potwierdzić obecność w określonym miejscu i czasie z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych. Komisja przyjęła sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o dokumentach publicznych. Komisja podjęła też inicjatywę ustawodawczą w sprawie nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Istota proponowanych rozwiązań sprowadza się do zachowania w mocy zgód na wykonywanie ratownictwa górskiego i wodnego przez podmioty, które dotychczas tę zgodę posiadały, bez konieczności ponownego przechodzenia pełnej procedury administracyjnej w celu jej uzyskania. Zachowanie obecnie obowiązujących przepisów skutkowałoby tym, że od 1 stycznia 2019 r. nie będzie żadnego podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa górskiego i wodnego.

Komisja Gospodarki i Rozwoju przyjęła do wiadomości sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r. Komisja rozpatrzyła też informację Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o działaniach podjętych w celu wyjaśnienia sprawy sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack oraz o kompetencjach UOKiK w zakresie ochrony konsumentów w przypadku oferowania przez banki i inne podmioty ryzykownych instrumentów finansowych.

Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2018 Zmiany wynikają ze zwiększenia dotacji z budżetu państwa dla ARiMR na zwiększenie wydatków na realizację zadań związanych z pomocą dla producentów rolnych poszkodowanych przez tegoroczne susze i powódź oraz poszkodowanych producentów rolnych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Komisja pozytywnie zaopiniowała też wniosek Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej (poz. 78) w ustawie budżetowej na rok 2018.

17 i 18 września odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w województwie małopolskim, podczas którego zapoznano się m.in. z informacją na temat funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy w województwie małopolskim oraz odbyli wizyty w kilku ośrodkach specjalnych. Z kolei 18 i 19 września posiedzenie wyjazdowe w województwie lubelskim odbyła Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W mijającym tygodniu odbyły się także trzy posiedzenia zespołów parlamentarnych.

18 września w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się uroczystość 25-lecia regionalnych izb obrachunkowych. Wydarzenie otworzył list marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, a spotkaniu towarzyszyły wystąpienia i dyskusje. Odczytany został również list od prezydenta Andrzeja Dudy oraz wręczone zostały odznaczenia państwowe.

19 września obył się II Kongres Polskich Dzieci Wojny. W spotkaniu w Sali Kolumnowej oprócz reprezentantów krajowych stowarzyszeń Dzieci Wojny uczestniczyli m.in. szef Kancelarii Prezydenta RP Halina Szymańska, marszałek senior Kornel Morawiecki oraz posłowie: Teresa Hałas, Alicja Kaczorowska i Andrzej Melak. Kongres służył zobrazowaniu rozmiaru krzywd wyrządzonych Polakom w związku z wojną i okresem powojennym. Podczas spotkania odczytano korespondencję od Prezydenta, Marszałka Sejmu oraz od minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.

20 września rozpoczął się V Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. Wydarzenie odbywa się pod hasłem „Łączy nas Niepodległa” i bierze w nim udział ponad 600 przedstawicieli Polonii z całego świata. Zjazd zainaugurowało w czwartek posiedzenie w Sali Plenarnej Sejmu, a gości przywitali marszałek Kuchciński oraz marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Przed posiedzeniem w Parlamencie delegaci złożyli wiązanki pod tablicami ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego, posłów poległych podczas II wojny światowej, ofiar katastrofy smoleńskiej oraz senatorów II RP poległych podczas II wojny światowej. Zjazd zakończy się w sobotę 22 września.

Marszałek Sejmu spotkał się 20 września z Przewodniczącym Zgromadzenia Państwowego Republiki Słowenii Alojzem Kovšcą. Rozmowy dotyczyły m.in. wzmocnienia współpracy obu parlamentów. Wcześniej, 17 września, Marek Kuchciński odbył spotkanie z Edwinem Feulnerem, założycielem fundacji Heritage.

20 września wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki i przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Stanisław Piotrowicz spotkali się z delegacją Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego pod przewodnictwem Claude’a Moraesa.