Podsumowanie prac Sejmu w dniach 16 – 20 kwietnia

23
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Dwie konferencje tematyczne, cztery posiedzenia komisji sejmowych, cztery – zespołów parlamentarnych oraz jedno posiedzenie podkomisji nadzwyczajnej – to bilans prac Izby w mijającym tygodniu. Ponadto odbyła się debata „Polska w strefie euro” oraz druga edycja Międzynarodowego Forum Biznesu i Przedsiębiorczości.

Mijający tydzień zdominowany był przez komisje sejmowe i zespoły parlamentarne. Swoje posiedzenia miały: Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisja Śledcza ds. Amber Gold. Pracował także Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego, Parlamentarny Zespół na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce „Antysmogowy” i Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego.

Zebrała się też podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz.

Konferencja „Włączenie cyfrowe – dostępna Polska” zorganizowana przez Fundację Widzialni dotyczyła dostępności serwisów internetowych, e-usług i aplikacji mobilnych administracji publicznej. W Sejmie spotkali się także młodzi samorządowcy w ramach III Kongresu „Młodzi 2.0 Młodzieżowe Rady na stulecie Niepodległości”. Debatowano również o szkodliwych mitach nt. strefy euro i konsekwencjach nie przystąpienia do strefy euro dla polskich przedsiębiorców. Międzynarodowe Forum Biznesu i Przedsiębiorczości poświęcone było poprawie relacji przedsiębiorców z urzędnikami jako szansie na rozwój firm rodzinnych.